id. 1/14 RD v Kojetíně, okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4924/21 - MB
Nejnižší podání 14.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 2

Nejvyšší podání

e9f18ca0
15.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e9f18ca0 15.000 Kč 18.1.2022 9:27:39.485114
d5ac99af 14.000 Kč 18.1.2022 9:16:50.020982

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4924/21 - MB
Začátek dražby18.01.2022 09:00
Konec dražby18.01.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání14.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212466/6800
Variabilní symbol492421
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 (jedna čtrnáctina) na pozemku parc. č. St. 766 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 341 Kojetín I-Město, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství v kat. území Kojetín, obec Kojetín, část obce Kojetín I-Město, okres Přerov, zapsáno na LV 507.

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z nepálených cihel a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z betonových tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná nebo plastová. Vchodové dveře domu jsou plastové, částečně prosklené. Dispozice domu je 1+1. V koupelně je umístěn sprchový kout a WC. Povrchy podlah jsou opatřeny PVC nebo keramickou dlažbou. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Olomoucká 341, Adresa, Kojetín I-Město, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.