Automobil Škoda Fabia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1894/19-44
Nejnižší podání 22.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 24
Počet podání 25

Nejvyšší podání

4150dd64
32.112 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4150dd64 32.112 Kč 22.2.2022 14:10:44.813605
7926532c 31.600 Kč 22.2.2022 14:10:27.263280
4150dd64 31.400 Kč 22.2.2022 14:05:29.733129
7926532c 31.200 Kč 22.2.2022 14:04:55.613498
4150dd64 31.000 Kč 22.2.2022 14:00:06.931048
7926532c 30.200 Kč 22.2.2022 13:59:18.345224
4150dd64 30.000 Kč 22.2.2022 13:54:25.182996
7926532c 29.200 Kč 22.2.2022 13:54:01.688582
4150dd64 29.000 Kč 22.2.2022 13:49:25.781934
7926532c 28.800 Kč 22.2.2022 13:48:53.962492
4150dd64 28.600 Kč 22.2.2022 13:44:12.584648
7926532c 28.400 Kč 22.2.2022 13:39:36.056250
4150dd64 28.200 Kč 22.2.2022 13:34:54.792260
7926532c 28.000 Kč 22.2.2022 13:34:46.986443
4150dd64 27.800 Kč 22.2.2022 13:29:58.431789
7926532c 27.600 Kč 22.2.2022 13:29:44.220645
4150dd64 27.303 Kč 22.2.2022 13:23:45.811984
cb356232 27.101 Kč 22.2.2022 13:19:57.726404
4150dd64 26.900 Kč 22.2.2022 13:19:09.190812
cb356232 26.622 Kč 22.2.2022 13:18:05.295532
4150dd64 26.400 Kč 22.2.2022 13:17:58.437360
cb356232 26.200 Kč 22.2.2022 13:17:22.533246
4150dd64 26.000 Kč 22.2.2022 13:16:56.643685
0d71f467 22.200 Kč 22.2.2022 13:15:20.573647
6f0f39d9 22.000 Kč 22.2.2022 13:13:04.259015

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1894/19-44
Začátek dražby22.02.2022 13:00
Konec dražby22.02.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání22.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)66.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1901894044, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, dne 1.3.2022, a to po předchozí telefonické domluvě se
zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude
vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.2.2022 na adrese Kramperova 1007/1, 142 00 Praha 12, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e-mailové adrese: urad@eupraha.cz. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kramperova 1007/1, Adresa, Praha 12 - Kamýk, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.