Dražba pozemků o celkové výměře 1501 m², které jsou užívány jako zahrada, Hradec nad Moravicí, katastrální území Bohučovice

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 11 hodin 1 minuta 56 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00005/22-002
Nejnižší podání 1.915.276 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00005/22-002
Začátek dražby25.05.2022 10:30
Konec dražby25.05.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.915.276 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.915.276 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice.


Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 110, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 110

- pozemek parcela č. 141/2, ostatní plocha o výměře 1154 m²,

- pozemek parcela č. 1581, ostatní plocha o výměře 116 m²,


zapsané na listu vlastnictví č. 6 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Hradec nad Moravicí, katastrální území Bohučovice.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Opava. Jedná se o soubor pozemků s celkovou plochou 1501 m², které jsou užívány jako zahrada.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°52'4.79"N 17°54'13.32"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.