Dražba zemědělských pozemků o celkové výměře 3 651 m², Šumice, katastrální území Šumice u Uherského Brodu

Do začátku dražby zbývá: 21 dnů 10 hodin 59 minut 46 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00937/21-035
Nejnižší podání 58.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00937/21-035
Začátek dražby08.06.2022 10:00
Konec dražby08.06.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání58.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)87.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0093721
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 2689, trvalý travní porost o výměře 299 m²,

- pozemek parcela č. 2690, trvalý travní porost o výměře 870 m²,

- pozemek parcela č. 2722/20, trvalý travní porost o výměře 378 m²,

- pozemek parcela č. 2748/7, ostatní plocha o výměře 327 m²,

- pozemek parcela č. 6034, orná půda o výměře 1777 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 913 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Šumice, katastrální území Šumice u Uherského Brodu.


Popis dražených nemovitých věcí:

Pozemek parc.č. 6034 se nachází severně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen v plochách Z – plochy zemědělské. Pozemky parc.č. 2689, 2690, 2722/20 a 2748/7 se nachází jižně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Pozemek parc.č. 2722/20 je v Územním plánu obce zařazen v plochách Z (plochy zemědělské). Pozemky parc.č. Pozemky parc.č. 2689, 2690 a 2748/7 jsou zařazeny v návrhových plochách DS (plochy pro silniční dopravu). K datu ocenění se jednalo o zemědělské pozemky.

Celková výměra pozemků činí 3 651 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°1'32.64"N 17°43'15.15"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.