Prodej pozemku (zahrady) ve městě Klimkovice, okr. Ostrava-město

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222 EX 1357/17-180
Nejnižší podání 55.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222 EX 1357/17-180
Začátek dražby24.06.2022 10:00
Konec dražby24.06.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání55.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)83.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol135717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek o velikosti 168 m2, zahrada, ve městě Klimkovice, při jihozápadním okraji města Ostravy. Nejbližší okolní zástavbu tvoří rodinné domy a autobazar. Dle ÚP obce se nachází v zastavěném území obce, v plochách smíšených obytných – městského typu, východní hranice spadá do vymezené plochy místní komunikace ul. Polanecká. Možnost napojení na IS – v blízkosti vodovodní řad, plynovod, vedení NN procházející přes pozemek. Pozemek je volně přístupný z místní komunikace na ul. Polanecká, je rovinatý, trojúhelníkového tvaru, travnatý bez trvalých porostů, umístěn mezi pozemky druhu ostatní komunikace ve vlastnictví města Klimkovice. Hranice pozemku nejsou v terénu zřejmé, při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku se nachází zpevněná plocha, pravděpodobně parkovací stání, z probarvené betonové venkovní dlažby o ploše cca 12m2 s přesahem na pozemek parc.č. 2860/1, který je ve vlastnictví města Klimkovice. Přes oceňovaný pozemek prochází nadzemní vedení vysokého napění do 35 kV (na pozemek se vztahuje ochranné pásmo), nadzemní vedení nízkého napětí, a dále je v jeho jihovýchodním rohu umístěna část elektrické přípojky NN pro jiný objekt (zapsáno na LV), dle ÚP obce přes pozemek také prochází radiový směrový spoj. V těsné blízkosti pozemku jsou umístěny popelnice na tříděný odpad, sloup NN a skříň pro venkovní kabelové rozvody, dle satelitního snímku by se již mělo jednat o sousední pozemek parc. č. 2960/1. Pozemek se nachází mimo záplavové území. Další informace jsou k dispozcii ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

- věcné břemeno užívání nemovitých věcí pro: Papučíková Rozália, nar. 15. 10.1942, bytem Polanecká 25, 74283 Václavovice, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o věcném břemeni V3 3765/2000 ze dne 11.10. 2000, právní účinky vkladu práva ke dni 16. 10. 2000, vklad proveden pod č.j. Z-5700406/2000-804, prodejem v dražbě zaniká; - věcné břemeno zřizování a provozování vedení elektrické přípojky s oprávněním pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 4. 5. 2009, právní účinky vkladu práva ke dni 24. 3. 2010, prodejem v dražbě nezaniká; - exekutorovi nebyla nijak oznámena a ani mu nejsou známá jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Klimkovice, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.