pozemek - orná půda, obec Tvorovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 10466/13-58
Nejnižší podání 9.127 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 6

Nejvyšší podání

fb168886
13.127 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fb168886 [priorita 1] 13.127 Kč 29.6.2022 13:36:18.437315
2c73be60 13.127 Kč 29.6.2022 13:31:58.664257
fb168886 [priorita 1] 11.127 Kč 29.6.2022 13:28:55.144334
2c73be60 11.127 Kč 29.6.2022 13:28:46.235894
fb168886 [priorita 1] 9.127 Kč 29.6.2022 13:24:54.995447
2c73be60 9.127 Kč 29.6.2022 13:20:20.226001

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 10466/13-58
Začátek dražby29.06.2022 13:00
Konec dražby29.06.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání9.127 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.690 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5902062/0800
Variabilní symbol1046613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

ideální podíl o velikosti 1/20

- zemědělský pozemek, parcelní číslo 495 v katastrálním území a obci Tvorovice, okres Prostějov.


Předmětem ocenění je podíl na pozemku orné půdy v katastrální území a obci Tvorovice,
okrese Prostějov. Pozemek orné půdy je nadprůměrné zemědělské kvality. Pozemek tvoří součást
rozsáhlého zemědělského honu situovaného východně od zastavěné části obce a je aktivně
obhospodařován většinovým vlastníkem.


Povinný Petr Svozil prodal draženou nemovitou věc (pozemkovou parcelu č. 495, zapsanou na listu vlastnictví č. 220 pro obec a katastrální území Tvorovice) kupní smlouvou ze dne 26.9.2016 (právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí k 4.10.2016), t.j. po té kdy mu bylo doručeno dne 10.3.2014 vyrozumění o zahájení exekuce. Exekuční příkaz prodejem nemovitostí byl povinnému doručen dne 9.11.2016 a kupujícímu ZD Klenovice na Hané, družstvo dne 11.7.2017. Doručením exekučního příkazu prodejem nemovitosti všem účastníkům právního úkonu se soudní exekutor dovolal  neplatnosti tohoto úkonu (viz tehdy platné ustanovení § 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1,
se sídlem Karlovo nám.17, 120 00 Praha 2, přihlásila pohledávku ve výši 6.655,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 099 EX 1148/17. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 31.5.2022. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 099 EX 1148/17 (innogy Energie, s.r.o., práv.zast. Mgr. Přemysl
Dub, advokát), aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla
uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. 4. skupině, podle § 337c
odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.).,
s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 3.4.2017. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s
rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 31.5.2022.


2) soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň sever,
se sídlem Divadelní 3a, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 6.665,- Kč, doložen příkaz k
úhradě nákladů exekuce č.j. 121 EX 3429/20-16. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 31.5.2022. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 121 EX 3429/20 (Demeter Milan, práv.zast. Mgr. Bc. Luhanová
Klára), aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla
uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c,
písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 8.10.2020. Ostatní v 8. skupině dle §337c,
písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 31.5.2022.


3) Milan Demeter, nar. 21.8.1976, IČ 74167570,
se sídlem Havlíčkova 478, 330 27 Vejprnice, práv.zast. Mgr. Bc. Klára Luhanová, advokát se sídlem
Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 449.603,41 Kč. Pro pohledávku
oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 121 EX 3429/20. Požádal o zaplacení pohledávky z
výtěžku dražby, doručeno dne 3.6.2022. Jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1
písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 121 EX 3429/20.


4) Plzeňské městské dopraví podniky, a.s., IČ 25220683,
se sídlem Denisovo nábř. 920/12, 301 00 Plzeň 3, práv.zast. JUDr. Martin Zikmund, advokát, se
sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 14.525,54 Kč. Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 6.6.2022. Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení 006 EX
2290/21 dne 20.5.2010.


5) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518,
Regionální pobočka Plzeň, se sídlem Sady 5. května 59, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši
48.941,- Kč na základě platebního výměru č. 4542100379. Požádal o zaplacení pohledávky z
výtěžku dražby, doručeno dne 10.6.2022. Jedná se o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1
písm. f) o.s.ř..

6) innogy Energie, s.r.o., IČ 49903209,
se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, práv.zast. Mgr. Přemysl Dub, advokát se
sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 Strašnice, přihlásil pohledávku ve výši 14.188,82 Kč.
Pro pohledávku oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 099 EX 1148/17. Požádal o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 29.6.2022. Jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle §
337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 099 EX 1148/17 dne
3.4.2017.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tvorovice 51, Adresa, Tvorovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.