Pohledávka ve výši 5 788 790 Kč, kterou má povinný vůči společnosti OSINEK, a.s.

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 184/18
Nejnižší podání 5.788.790 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 184/18
Začátek dražby11.07.2022 10:00
Konec dražby11.07.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání5.788.790 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.788.790 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110018418
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dne 11.7.2022 v 10:00 hodin proběhne na stránkách www.okdrazby.cz dražba pohledávky, kterou má povinný: Tomáš Zach, bytem Suchdol čp. 273, Suchdol - Suchdol 285 02 vůči OSINEK, a.s., IČO: 24121274 – jednající Prof. Ing. Luboš Smrčka CSc. se sídlem Opatovická 17, 110 00 Praha 1 insolvenční správce úpadce OSINEK, a.s., IČO: 24121274, se sídlem Zdibská 229/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8. Kdy pohledávka byla v incidenčním řízení pod č.j. 192 ICm 2234/2018-128 vedeného u Městského soudu v Praze (sp. zn. MSPH 92 INS 2879/2017) uznána jako po právu (přihláška pohledávky P22, kdy pohledávka dle podané přihlášky vznikla neuhrazením půjčky povinného společnosti Osinek a.s. od 25. 5. 2011 do 30.11.2014 vše splatné ke dni 31. 12. 2014 a dále určenou dohodou o narovnání ze dne 31. 7. 2015 splatné 1. 1. 2016) co do výše 5.788.789,70 Kč. Nejnižší podání se stanoví na částku 5.788.790,- Kč. Výše jistoty se stanovuje na částku 100.000,- Kč. Minimální příhoz se stanovuje na částku 10.000,- Kč.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Michelská 1326/62, Adresa, Praha 4 - Michle, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.