Podíl na pozemcích v k.ú. Statenice, okr. Praha-Západ

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX46816/18-129
Nejnižší podání 109.744 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX46816/18-129
Začátek dražby10.08.2022 13:00
Konec dražby10.08.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání109.744 Kč
Výsledná cena (odhadní)274.360 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104681618
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

I) Nemovité věci evidované na LV č. 1277, v k.ú. Statenice

Jedná se o ocenění pozemku p.č. St. 1072 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb (LV 1118), v k.ú. Statenice, obec Statenice, okres Praha-západ, který je situovaný ve vnitřní, zastavěné části obce Statenice, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 214/31 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Statenice, Statenická 23, 252 62 Statenice a přes pozemek p.č. 214/1 - trvalý travní porost, který je rovněž předmětem ocenění. Dle platného územního plánu obce Statenice je pozemek vedený jako: „ZV - veřejná prostranství“. Informace získány z internetového portálu obce Statenice. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Na pozemku se nachází objekt bez čp/če - tech. vyb, který je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 1432, v k.ú. Statenice

Jedná se o ocenění pozemku p.č. 214/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/13 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/17 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/19 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/20 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/26 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 214/29 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 216/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 216/59 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 216/110 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 216/111 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 216/112 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 216/113 - trvalý travní porost, LV č. 1432, v k.ú. Statenice, obec Statenice, okres Praha-západ, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Statenice. Více informací včetně obrázků naleznete v dražební vyhlášce a znaleckém posudku.

203EX46816/18 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení s právem vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby distribuční soustavy a plynovodních přípojek v rozsahu dle geometrického plánu č. 1132-198/2009, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 k parcelám: Parcela: 214/1, Parcela: 214/29, Parcela: 216/1, Parcela: 216/110, Parcela: 216/113, kód k.ú. 755346 Statenice Věcné břemeno zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu GP 1079-22/2008, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035 k parcelám: Parcela: 214/1, Parcela: 214/29, Parcela: 216/1, Parcela: 216/110, kód k.ú. 755346 Statenice. Věcné břemeno zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu GP 1079-22/2008, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035 k parcele St. 1072, kód k.ú. 755346 Statenice. Zákonné předkupní právo vlastníka stavby: tech. vyb bez čp/če, kód k.ú. 755346 Statenice, LV 1118 k parcele St. 1072, kód k.ú. 755346 Statenice, LV 1277.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Statenice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.