id. 1/6 rodinného domu + id. 1/3 pozemků v Horní Radouni , okr. Jindřichův Hradec

Do začátku dražby zbývá: 18 hodin 27 minut 16 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 15124/10-MB
Nejnižší podání 104.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 15124/10-MB
Začátek dražby29.11.2022 10:00
Konec dražby29.11.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání104.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)157.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1512410
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 rodinného domu, který je přízemní, nepodsklepený ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horní Radouň, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horní Radouň č.p. 94, 378 43 Horní Radouň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1311/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, a na pozemku p.č. 891/3 - ostatní plocha který je ve vlastnictví: Obec Horní Radouň, č.p. 109, 378 43 Horní Radouň.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením.

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 499/17 - ostatní plocha, pozemku p.č. 667/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 815/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1311/4 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1319/1 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Radouň, obec Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec. Pozemky p.č. 499/17 a p.č. 1311/4 jsou situovány v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek a s přístupem po nezpevněných pozemcích a komunikacích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 499/17 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a na části pozemku p.č. 1311/4 se nachází nezpevněná (polní/lesní) cesta. Pozemky p.č. 667/15, p.č. 815/2 a p.č. 1319/1 se nachází v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1319/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 667/15 a p.č. 815/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a na části pozemku p.č. 1319/1 se nachází nezpevněná (polní/lesní) cesta.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po konání 1. kola dražby


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Radouň 94, Adresa, Horní Radouň, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.