Podíl na pozemcích s torzem objektu v obci Včelná, okr. České Budějovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX24786/21
Nejnižší podání 286.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

84445095
286.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
84445095 286.667 Kč 7.12.2022 13:16:06.914590

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX24786/21
Začátek dražby07.12.2022 13:00
Konec dražby07.12.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání286.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)430.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102478621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 445 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Včelná, č.p. 239, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 445) a pozemku p.č. 446 - zahrada, vše v k.ú. Včelná, obec Včelná, okres České Budějovice. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že výše uvedený je v havarijním stavebně technickém stavu. Ve vyhodnocení obvyklé ceny jsou tedy předmětem ocenění pouze pozemky p.č. 445 a p.č. 446 a na stavební objekt je nahlíženo pouze jako na příslušenství pozemků.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 445 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 446 - zahrada, vše v k.ú. Včelná, obec Včelná, okres České Budějovice, které leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 796/18 - ostatní plocha a p.č. 796/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice a přes pozemek p.č. 796/50 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Včelná, Husova 212, 373 82 Včelná. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Včelná nachází elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Včelná je pozemek zahrnut v plochách jako: „B-plochy bydlení„ Na pozemku p.č. 445 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt č.p. 239. Jedná se o přízemní, dřevěný objekt pod stanovou střechou krytou eternitovými šablonami, který je v havarijním stavebně technickém stavu.

203EX24786/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

tř. 5. května 239, Adresa, Včelná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.