RD v obci Chodská Lhota, č.p. 178

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 156 EX 369/15-320
Nejnižší podání 1.951.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby156 EX 369/15-320
Začátek dražby07.12.2022 13:00
Konec dražby07.12.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání1.951.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.927.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka256752337/0300
Variabilní symbol36915
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

  - parcela St. 271 o výměře 68 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

  Součástí je stavba: Chodská Lhota, č.p. 178, rod. dům

  Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 271

  - parcela č. 3457/7 o výměře 571 m2 – lesní pozemek

  vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
  pracoviště
  Domažlice, pro obec 553743 Chodská Lhota, katastrální území 652253 Chodská Lhota, na listu vlastnictví č. 294, se všemi součástmi, které tvoří zejména vedlejší stavby např. pergola hlavního objektu, pergola, kůlna na nářadí, příruční sklad, zpevněné plochy a oplocení.


Příslušenství nemovitých věcí: přípojka elektro, přípojka vody ze studny, kanalizace do žumpy a bazén.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

- věcné břemeno chůze a jízdy a umístění staveb zřízené pro UMMAGUMMA, spol. s.r.o., IČ: 25337238, se sídlem Pr. Veselého 1306/7, 695 01 Hodonín a zatěžující vlastníka parcely St. 271 a parcely č. 3457/7, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatné s právními účinky vkladu práva ke dni 19.03.2012, zapsané v části C listu vlastnictví č. 294 pro obec a katastrální území Chodská Lhota, pod zn. V-714/2012- 401.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chodská Lhota 178, Adresa, Chodská Lhota, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.