Dražba garáže - Havířov, k. ú. Prostřední Suchá, podíl 1/2

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00014/22-005
Nejnižší podání 85.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00014/22-005
Začátek dražby08.12.2022 10:30
Konec dražby08.12.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání85.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)85.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880001422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavla Doleželová, notářka, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Jiří Severyn, nar. 06.01.1953, posl. bytem Kapitána Jasioka 743/28, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, zemřelý dne 18.08.2021.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zůstavitele: Jiří Severyn, nar. 06.01.1953, posl.

bytem Kapitána Jasioka 743/28, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, zemřelý dne 18.08.2021, a to:

- pozemek parcela č. 1319/6, ostatní plocha o výměře 24 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 940 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, katastrální území Prostřední Suchá.

Součástí shora uvedeného pozemku je stavba bez čp./če – garáž, nezapsaná v Katastru nemovitostí České republiky.

Popis dražených nemovitých věcí:

Pozemek se nachází v katastrálním území Prostřední Suchá mezi ulicemi U Topolů a Na Pavlasůvce. Příjezd je po zpevněné, prašné komunikaci, z inženýrských sítí je možné napojení pouze na elektro. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně garážemi a bytovými domy. Odhadované stáří objektu je 60 let. Garáž je zděná, střecha pultová, střešní krytina asfaltové svařované pásy, vrata plechová.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°47'35.46"N 18°27'32.96"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.