ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Lysovice, okres: Lysovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 10659 / 11 - 480
Nejnižší podání 153.350 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 10659 / 11 - 480
Začátek dražby08.12.2022 10:00
Konec dražby08.12.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání153.350 Kč
Výsledná cena (odhadní)230.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota23.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol111065911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 94 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav bez LV ( stavba již neexistuje) a pozemku p.č. 37/8 - ostatní plocha o výměře 181 m2, vše na listu vlastnictví 276 v k.ú. Lysovice, obec Lysovice, okres Vyškov.


Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že objekt na pozemku p.č. St. 94 již neexistuje. Z původní stavby je patrná pouze část obvodového zdiva. Předmětem vyhodnocení obvyklé ceny jsou tedy pozemky p.č. St. 94 a p.č. 37/8.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Lysovice, v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1081 - ostatní plocha, a dále přes po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 37/10 - trvalý travní porost a p.č. 2767 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Lysovice, č.p. 68, 682 01 Lysovice. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Lysovice nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Lysovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Vyškov) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. St. 94 - plochy stabilizované: „BH - plochy bydlení - hospodářského“, p.č. 37/8 - plochy stabilizované: „PZt - plochy zemědělské - trvalé travní porosty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°12'56.385"N 16°58'7.201"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.