Objekt - skleník v k.ú. Vinohrady, okr. Hlavní město Praha

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX12797/20-67
Nejnižší podání 640.000 Kč
Minimální příhoz 12.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX12797/20-67
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání640.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.280.000 Kč
Minimální výše příhozu12.000 Kč
Dražební jistota180.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101279720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní objekt se zděnou podezdívkou a skleněným ostěním se stanovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Praha, v místní části Vinohrady ve vnitrobloku bytových domů jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod objektem p.č. 2002/3 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu, proto nění předmětem ocenění. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4128 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a přes pozemky p.č. 2003 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2002/2 - zastavěná plocha a nádvoří a přes pozemek p.č. 2002/1 - zahrada, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). V místě je možnost napojení na kompletní IS (oceňovaný objekt má vybudovány rozvody vody, elektro i kanalizace, ale není na žádné z těchto inženýrských sítí napojen). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 2004. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. 

203EX12797/20 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do dražby schválen dražitel s předkupním právem.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vinohrady, Část obce, Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.