Dražba podílů na pozemcích, Ctiboř, okr. Benešov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 2691/21-130
Nejnižší podání 58.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 5

Nejvyšší podání

f6d92913
62.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f6d92913 62.000 Kč 18.1.2023 14:24:35.510837
2df02e99 61.000 Kč 18.1.2023 14:16:10.665193
f6d92913 60.000 Kč 18.1.2023 14:07:02.331399
2df02e99 59.000 Kč 18.1.2023 14:01:35.985708
b3632a12 58.000 Kč 18.1.2023 14:00:23.770339

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 2691/21-130
Začátek dražby18.01.2023 14:00
Konec dražby18.01.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání58.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)87.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol269121130
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 250–1200 m západně a cca 300–800 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Ctiboř. Jedná se o soubor nesousedících travnatých a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, vodní plocha a orná půda o výměře 6 972 m2. Na pozemcích parc. č. 729/28 a parc. č. 751/40 se nachází koryto Lipinského potoka. Na travnatých pozemcích parc. č. 751/19, parc. č. 128 a parc. č. 265 se nacházejí keřové porosty. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou rovinné až mírně svažité. V době oceňování byly pozemky neudržované a částečně využívané. K pozemku parc. č. 128 je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 915/7, který je ve vlastnictví obce Ctiboř


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ctiboř, Část obce, Ctiboř, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.