ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Slavonice, okres Slavonice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 08154 / 15 - 425
Nejnižší podání 280.000 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 08154 / 15 - 425
Začátek dražby19.01.2023 09:30
Konec dražby19.01.2023 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání280.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)420.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota42.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110815415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. St. 206 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716 m2, jehož součástí je stavba: Slavonice, č.p. 159, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 206), pozemku p.č. St. 998 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 998) a pozemku p.č. 128/3 – zahrada o výměře 281 m2, na listu vlastnictví 439 vše v k.ú. Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec. II) pozemku p.č. 10549 - orná půda o výměře 4788 m2, na listu vlastnictví 439 v k.ú. Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec. 

 

I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 206, p.č. St. 998, p.č. 128/3, k.ú. Slavonice


Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Slavonice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na potoku 159, 378 81 Slavonice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 9353/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB a na vlastní žumpu. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se městě Slavonice nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.

 

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2000 byla provedena přístavba vstupní chodby. V roce 2009 byly provedeny nové rozvody elektra. V roce 2012 bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně (nové rozvody vody a kanalizace, nové keramické dlažby a obklady, nový el. bojler). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný.


Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, zděná vedlejší stavba bez čp./če. se sedlovou střechou krytou eternitovými Šablonami, voliéra z dřevěné konstrukce s drátěnou výplní a pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, voliéra dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým polykarbonátem,  voliéra ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva a pultovou střechou krytou plechovou krytinou, přízemní vedlejší stavba dřevěné konstrukce s výplní z drátěného pletiva a pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Dřevěný holubník se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou; b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy, venkovní schody, skleník, žumpa, přípojky IS


Znalecký posudek neobsahuje informaci o velikosti užitné plochy. s ohledem na skutečnost, že se jedná o povinnou položku, kterou je pro realizaci inzerce nutné vyplnit nenulovou hodnotou, byla do položky zadána hodnota 1. 


II) Pozemek p.č. 10549, k.ú. Slavonice


pozemek p.č. 10549 je situován v okrajové části zastavěného území města Slavonice v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemcích p.č. 9349/1 - ostatní plocha a p.č. 10548 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Potoku 159, Adresa, Slavonice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.