id. podíl o vel. 17100/1462192 pozemků v obci Statenice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 3284/14-108
Nejnižší podání 48.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b3013ec4
48.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b3013ec4 48.500 Kč 14.3.2023 13:21:58.428695

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 3284/14-108
Začátek dražby14.03.2023 13:00
Konec dražby14.03.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání48.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)97.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol328414
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

ideální podíl o velikosti 17100/1462192:


- parcela č. 214/1 o výměře 2254 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/11 o výměře 381 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/13 o výměře 620 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/15 o výměře 624 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/17 o výměře 658 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/19 o výměře 683 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/20 o výměře 1447 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/26 o výměře 7 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 214/29 o výměře 240 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 216/1 o výměře 7403 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 216/59 o výměře 1568 m2 – vodní plocha
- parcela č. 216/110 o výměře 5618 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 216/111 o výměře 45 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 216/112 o výměře 37 m2 - trvalý travní porost
- parcela č. 216/113 o výměře 555 m2 - trvalý travní porost


vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, pro obec 539686 Statenice, katastrální území 755346 Statenice, na
listu vlastnictví č. 1432, se všemi součástmi,
příslušenství nemovité věci: bez příslušenství.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů bylo rozhodnuto v 1. kole dražby dne 28.6.2018.


Věcná břemena

- věcné břemeno (podle listiny) zatěžující parcely č. 214/1, 216/1, 214/29, 216/110, 216/113, zřízené za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení s právem vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby distribuční soustavy a plynovodních přípojek v rozsahu dle geometrického plánu č. 1132-198/2009 pro GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 22.10.2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 04.12.2009, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1432 pro obec 539686 Statenice a katastrální území 755346 Statenice, pod zn. V-10131/2009-210 - věcné břemeno (podle listiny) zatěžující parcely č. 214/29, 216/110, 214/1, 216/1, zřízené za účelem zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu GP 1079-22/2008 pro ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 11.06.2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 16.06.2009, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1432 pro obec 539686 Statenice a katastrální území 755346 Statenice, pod zn. V-4924/2009-210 - věcné břemeno (podle listiny) zatěžující parcely č. 214/1, 214/29, zřízené za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rozsahu dle GP č. 1020-37/2006 pro CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 24.06.2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 29.06.2009, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1432 pro obec 539686 Statenice a katastrální území 755346 Statenice, pod zn. V-5414/2009-210. - věcné břemeno (podle listiny) zatěžující parcelu č. 216/1, zřízené za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rozsahu dle GP č. 1019-37/2006, GP č. 1020- 37/2006 pro CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 24.06.2009 s právními účinky vkladu práva ke dni 29.06.2009, zapsané v části C listu vlastnictví č. 1432 pro obec 539686 Statenice a katastrální území 755346 Statenice, pod zn. V-5414/2009-210.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Statenice, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.