podíl 1/12, RD se zahradou na adrese Josefa Hory 1030/5, České Budějovice 5

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 7594/15-54
Nejnižší podání 180.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 4

Nejvyšší podání

afc1e7b3
184.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
afc1e7b3 [priorita 1] 184.000 Kč 8.3.2023 13:24:53.337601
dbe8761c 184.000 Kč 8.3.2023 13:11:17.747416
afc1e7b3 [priorita 1] 182.000 Kč 8.3.2023 13:01:12.140577
afc1e7b3 [priorita 1] 180.000 Kč 8.3.2023 13:00:18.782187

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 7594/15-54
Začátek dražby08.03.2023 13:00
Konec dražby08.03.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)270.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5901852/0800
Variabilní symbol759415
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Ze znaleckého posudku vyplývá, že se jedná o objekt sestávající se z téměř rovinného pozemku
zastavěné plochy a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba původní zděné dílny,
stavba dřevníku, stavba zděného venkovního záchodu a stavba zahradního přístřešku, jako venkovní
úpravy část oplocení včetně vrat a vrátek, zpevněná plocha z betonových dlaždic a přípojky
inženýrských sítí, a jako trvalé porosty 1x jabloň a 1x šeřík obecný, a dále z navazujícího téměř
rovinného pozemku zahrady, jehož součástí je fóliovník, zbývající část oplocení a jako trvalé
porosty 2x jabloň. Vzhledem k tomu, že pozemek zahrady souvisle navazuje na pozemek zastavěné
plochy a nádvoří a je s ním užíván ke společnému účelu, jedná se o pozemky tvořící jednotný
funkční celek ve smyslu §9 odst.2 zákona č. 151/1994 Sb., v platném znění. Celková výměra
pozemků činí 526 m2.


Hlavní stavba je částečně podsklepený zděný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží zastřešený
pultovou střechou. Vzhledem k tomu že nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostor stavby, je
popis dispozičního uspořádání proveden na základě výpovědi bratra povinného pana Jana Adama.
Podle jeho informací je objekt cca z 1/4 podsklepen, v přízemí se nachází 3 pokoje, kuchyň, předsíň
a koupelna s WC, půdní prostor je volný a není účelově upraven k bydlení. Zastavěná plocha stavby
činí dle zaměření v katastru nemovitostí 100 m2, užitná plocha stavby byla odvozena ze zastavěné
plocha a počtu podlaží na cca 80 m2.


Základy stavby jsou zřejmě betonové izolované, svislé konstrukce z cihelného zdiva, stropy zřejmě
dřevěné trámové omítané, střecha pultová s dřevěným krovem a s taškovou krytinou, okna jsou
dřevěná zdvojená, vstupní dveře do domu dřevěné plné, vnější omítky jsou původní vápenné
štukové, klempířské konstrukce z pozink. plechu. Objekt je vytápěn ústředním teplovodním
systémem s kotlem na pevná paliva, ohřev TUV je zajištěn el. boilerem, objekt je zásoben pitnou
vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou el.
síť. Stavba byla postavena zřejmě cca před 90 lety a ke dni ocenění je v poměrně zachovalém
stavebně technickém stavu. Přístup přes pozemky - parc. č. 2202/1 ve vlastnictví Statutárního
města České Budějovice.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo je prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Josefa Hory 1030/5, Adresa, České Budějovice 5, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.