Spoluvlastnický podíl 1/36 k pozemkům v obci Ludkovice, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 8465/22-198
Nejnižší podání 1.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 3

Nejvyšší podání

f216148d
3.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f216148d 3.400 Kč 7.3.2023 10:31:17.869954
b700b728 2.400 Kč 7.3.2023 10:29:44.573497
f216148d 1.400 Kč 7.3.2023 10:27:19.503812

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 8465/22-198
Začátek dražby07.03.2023 10:00
Konec dražby07.03.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání1.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota700 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol846522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/36 k pozemkům v obci Ludkovice, okres Zlín. Jedná se o lesní pozemek, pozemek ostatní plochy a dva trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí na mírných až prudkých svazích a jedná se o parcely v lesních komplexech dalších vlastníků. Obec Ludkovice leží cca 15 km od Zlína. Obec je tvořena dvěma místními částmi – Ludkovice a Pradlisko a je součástí mikroregionu Luhačovské Zálesí. V obci se nachází mateřská škola, základní škola prvního stupně, tělocvična a sportovní a kulturní areál. V katastru obce leží vodní nádrž Ludkovická přehrada. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovité věci vázne pachtovní právo, které prodejem v dražbě nezanikne, a to: pachtovní právo k pozemku parc. č. 1926/1, druh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Ludkovice, ve prospěch pachtýře: ZÁLESÍ agro a.s., IČ: 04460740, sídlem Uherskobrodská 119, Luhačovice, 76326, vzniklé na základě smlouvy o zemědělském pachtu č. 3284/2017, uzavřené dne 16. 10. 2017 na dobu neurčitou, a to s většinovým spoluvlastníkem tohoto pozemku, paní Dědkovou Libuší, bytem Popovice 236, Popovice, 68604. Jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°7'30.41"N 17°43'7.52"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.