1/2 zahrady v obci Žitenice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 197/08-130
Nejnižší podání 75.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

021c7d2f
75.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
021c7d2f 75.000 Kč 18.4.2023 10:29:07.098700

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 197/08-130
Začátek dražby18.04.2023 10:00
Konec dražby18.04.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání75.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol19708999
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 1488/1 - zahrada, v k.ú. Žitenice, obec Žitenice, okres Litoměřice, který je situován v okrajové, odlehlé, zastavěné části obce Žitenice. Pozemek je situován ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 529 - ostatní plocha (k.ú. Skalice u Žitenice), který je ve vlastnictví: Obec Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice a dále přes pozemek p.č. 1594 - zahrada, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem a přes pozemek p.č. 1487/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Žitenice, Pohořanská 118, 411 41 Žitenice.

Dle informací ČSÚ v obci Žitenice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Na pozemku se nachází stavba - jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou provizorní krytinou a z části PVC, která je součástí pozemku.

Dle platného územního plánu obce Žitenice je pozemek zahrnut v plochách jako: „NZ.1 - plochy zemědělské - zahrady a sady“. Informace získány z WWW stránek obce Žitenice

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení a stromoví ovocného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr Jana Jarková, soudní exekutorka

 Kooperativa pojišťovna a.s.

CREDITFIELD, s.r.o. , zast.: JUDr. Janem Malým

Beck International, s.r.o., právně zast. JUDr. Josefem Svobodou - advokátem


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Richard Lengál


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žitenice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.