podíl o vel. 3/8, rod. dům se zahradou, Nový Knín - Libčice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 7163/15-71
Nejnižší podání 666.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 5

Nejvyšší podání

5a4c80bf
695.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5a4c80bf 695.000 Kč 16.5.2023 13:30:14.456902
46dbd7bf 690.000 Kč 16.5.2023 13:27:30.111299
5a4c80bf 676.667 Kč 16.5.2023 13:26:58.347466
46dbd7bf 671.667 Kč 16.5.2023 13:21:58.265494
5a4c80bf 666.667 Kč 16.5.2023 13:21:30.634968

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 7163/15-71
Začátek dražby16.05.2023 13:00
Konec dražby16.05.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání666.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.000.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6751972/0800
Variabilní symbol716315
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný objekt sestává z téměř rovinného stavebního pozemku, jehož součástí je stavba níže popsaného rodinného domu s navazující hospodářskou částí s přestavkem na pozemek ostatní plochy, dále z téměř rovinného pozemku ostatní plochy, jehož součástí je stavba zděné garáže s dílnou zastřešenou sedlovou střechou, stavba chléva, oplocení, vrata a vrátka, a zřejmě též studna a žumpa, a dále z pozemku zahrady, jehož součástí je zbývající část oplocení. Nezastavěné části pozemků ostatní plochy a zahrady jsou vzrostlé smíšené porosty.
Hlavní stavba je svým charakterem samostatně stojící zřejmě nepodsklepený rodinný dům s navazující hospodářskou částí zastřešený sedlovou střechou. Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostor stavby, nelze uvést, jaké je dispoziční uspořádání vnitřních prostor stavby, lze však předpokládat, že se v přízemí nachází cca 3-4 místnosti, chodba, veranda a hygienické zázemí, ve zbývající části se nachází hospodářské prostory. Zastavěná plocha stavby činí dle zaměření v katastrální mapě cca 180 m2, z toho cca 120 m2 připadá na obytnou část a cca 60 m2 na hospodářkou část, celková užitná plocha byla odvozena od zastavěné plocha a počtu podlaží na cca 140 m2, z toho užitná plocha obytné části cca 100 m2. Výměra pozemků náležejících k objektu činí celkem 1463 m2.
Základy stavby jsou kamenné, obvodové stěny ze smíšeného zdiva, stropy zřejmě dřevěné trámové, krovy dřevěné trámové, krytina z osinkocementových šablon a z pálených tašek, okapy a svody z pozink.plechu, okna jsou dřevěná zdvojená, fasádní omítky vápenné, vstupní dveře dřevěné ze 2/3 prosklené. Objekt je zřejmě vybaven běžnými zařizovacími předměty jako je vana, umyvadlo, WC mísa se splachovacím zařízením a kuchyňská linka, vytápění objektu je zřejmě provedeno jako ústřední teplovodní s kotlem na pevná paliva, objekt je zřejmě zásoben vodou ze studny, je odkanalizován zřejmě do žumpy a je napojen na veřejnou el. síť. Stáří stavby nelze přesně určit, dle typu stavby použitých konstrukčních prvků a umístění objektu v zástavbě byl zřejmě postaven před cca 100 lety a ke dni ocenění je celkový stav stavby poměrně dobrý s částečně zanebanou údržbou.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň město,
se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 6.655,- Kč, doložen
příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 134 EX 8851/21. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 31.3.2023. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 134 EX 8851/21 (Město Dobříš), aby pohledávka ve výši
4 235,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako
pohledávka oprávněného, tj. 4. skupině, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.)., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj.
30.12.2021. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky,
tj. 31.3.2023.


2) soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1,
se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, přihlásil pohledávku ve výši 6.665,- Kč, doložen příkaz
k úhradě nákladů exekuce č.j. 099 EX 3537/19-12. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 3.4.2023. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 099 EX 3537/19 (ČR – Okresní soud Praha - západ), aby
pohledávka ve výši 4 235,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné
skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.,
s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 8.11.2019. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s
rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 3.4.2023.


3) Městský úřad Dobříš, IČ 242098,
se sídlem Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, přihlásil pohledávku ve výši 26.000,- Kč. Doručeno
4.4.2023. Jedná se o pohledávky 8. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem
doručení přihlášky, tj. 4.4.2023.


4) Okresní soud Praha západ,
Karmelitská 19/377, 118 15 Praha, přihlásil pohledávku ve výši 4.000,- Kč na základě Usnesení
Okresního soudu Praha západ, sp.zn. 17T 21/2015. Doručeno dne 3.5.2023. Jedná se o pohledávku
4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř..


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Libčice 56, Nový Knín - Libčice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.