Ideální 1/3 orné půdy v Trnávce

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5474/18-116
Nejnižší podání 15.396 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 7

Nejvyšší podání

5199a63f
18.396 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5199a63f [priorita 1] 18.396 Kč 27.7.2023 12:29:38.644510
5f27c480 18.396 Kč 27.7.2023 12:25:28.665054
5199a63f [priorita 1] 17.396 Kč 27.7.2023 12:25:14.403248
5f27c480 17.396 Kč 27.7.2023 12:17:06.744623
5199a63f [priorita 1] 16.396 Kč 27.7.2023 12:16:19.544022
5f27c480 16.396 Kč 27.7.2023 12:16:05.350392
5199a63f [priorita 1] 15.396 Kč 27.7.2023 12:07:56.723606

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5474/18-116
Začátek dražby27.07.2023 12:00
Konec dražby27.07.2023 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání15.396 Kč
Výsledná cena (odhadní)23.093 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4983972/0800
Variabilní symbol547418
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba ideální 1/3: Zemědělský pozemek parcelní číslo 951/14 o výměře 1630 m2 – orná půda, evidováno na Katastrálním úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, pro obec 530794 Trnávka, katastrální území 744794 Trnávka - orná půda - má bonitovanou půdně ekologickou jednotku č. 35600, v základní ceně 15,77 Kč/m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad v Litoměřice, Masarykova
679/33, 412 01 Litoměřice, přihlašuje na základě přiloženého Příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 124 EX 3735/21-40 ze dne 06.09.2021 svoji pohledávku ve výši 6.655,00 Kč.
Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena
pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 124 EX 3735/21, soudní exekutor
žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši
3.500,00 Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté
skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 02.08.2021, kdy byl soudnímu
exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 2.000,00 Kč +
DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s
pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty
uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudního
exekutora ve výši 5.500,00 Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ
do osmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. Přihláška
byla doručena dne 23.3.2023.
2) Soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Bělohradská 299,
580 01 Havlíčkův Brod, přihlašuje na základě přiloženého Příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 050 EX 1319/21-47 ze dne 15.05.2023 svoji pohledávku ve výši 6.655,00 Kč.
Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena
pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 050 EX 1319/21, soudní exekutor
žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši
3.500,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí
skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 09.09.2021, kdy byl soudnímu
exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního
exekutora ve výši 2.000,- Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm.
g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li
z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je
pohledávka soudní exekutor ve výši 5.500,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c
odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního
jednání. Přihláška byla doručena dne 15.5.2023.
3) Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Beranových
130, 199 00 Praha 18 – Letňany, přihlašuje svoji pohledávku ve výši 6.655,00 Kč vzniklou z
titulu neuhrazených nákladů exekuce vedené na základě pověření k provedení exekuce č.j.
34 EXE 1112/2022-10, ze dne 1.6.2022, které vydal Okresní soud v Pardubicích, kdy účinky
doložky provedení exekuce nastaly dnem 2.8.2022, a stanovených příkazem k úhradě
nákladů exekuce ze dne 16.05.2023, č.j. 184EX 1269/22-44, návrh na nařízení exekuce byl
podán dne 25.05.2022 a prodej nemovitosti byl nařízení exekučním příkazem č.j. 184EX
1269/22-15 ze dne 07.06.2022. Pohledávka patří do skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) a
pořadí se řídí dnem doručení přihlášky. Přihláška byla doručena dne 17.5.2023.
4) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky se sídlem Vinohradská 2577/178
130 00 Praha, IČO 47114304 přihlásila na základě rozsudku 12 T 198/2022-351 ze dne
3.1.2023 vyd. Okresním soudem v Pardubicích 14.009,00 Kč. Pohledávka je zařazena do
skupiny dle § 337 c odst. 1 pod písm. f) o.s.ř. Přihláška byla doručena dne 29.5.2023.
5) Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá
Strana právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., se
sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásili 17.278,89 Kč na základě rozhodnutí
Okresního soudu v Pardubicích ze dne 05.08.2021 Elektronický platební rozkaz č. j.
EPR183788/2021-5. Na základě exekučního titulu podal věřitel jako oprávněný dne
23.11.2021 proti povinnému exekuční návrh. Na jeho základě byla proti povinnému ve
prospěch věřitele jako oprávněného zahájena exekuce, jejímž vedením byl pověřen Mgr.
Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk. V rámci exekučního řízení
vydal soudní exekutor dne 21.12.2021 exekuční příkaz čj. 139 EX25132/21-020, kterým
bylo rozhodnuto o prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, jež jsou nyní
předmětem této dražby. Exekuční příkaz o prodeji nemovitých věcí byl doručen příslušnému
katastrálnímu úřadu dne 22.12.2021. Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto
věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d)
občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce. Přihláška
byla doručena dne 21.6.2023.
6) Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá
Strana právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát AK G legal, s.r.o., se
sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásili 20.927,46 Kč na základě rozhodnutí vyd.
Okresní soud v Pardubicích vydal dne 27.08.2021 Elektronický platební rozkaz č. j.
EPR194537/2021-5. Na základě exekučního titulu podal věřitel jako oprávněný dne
03.01.2022 proti povinnému exekuční návrh. Na jeho základě byla proti povinnému ve
prospěch věřitele jako oprávněného zahájena exekuce, jejímž vedením byl pověřen Mgr.
Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk. V rámci exekučního řízení
vydal soudní exekutor dne 27.01.2022 exekuční příkaz čj. 139 EX32624/21-020, kterým
bylo rozhodnuto o prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, jež jsou nyní
předmětem této dražby. Exekuční příkaz o prodeji nemovitých věcí byl doručen příslušnému
katastrálnímu úřadu dne 28.01.2022. Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto
věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d)
občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce. Přihláška
byla doručena dne 21.6.2023.
7) Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, PARDUBICE V, územní
pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 PARDUBICE V, přihlásili
pohledávku v celkové výši 1.220,00 Kč na základě výkazu nedoplatků číslo jednací:
1291516/23/2801-80542-606202. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu:
Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit pohledávky s tím, že pro pořadí
je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena dne 19.7.2023.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické předkupní právo bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lipová 93, Trnávka, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.