Zahrada - Nový Malín - OPAKOVANÁ

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 DD 2/23-1
Nejnižší podání 145.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby225 DD 2/23-1
Začátek dražby02.08.2023 10:00
Konec dražby02.08.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání145.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)290.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0000123
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

Pozemky

- parcela č. 1334/2 o výměře 93 m2 zahrada, zemědělský půdní fond

- parcela č. 1334/3 o výměře 101 m2 zahrada, zemědělský půdní fond

- parcela č. 1335/2 o výměře 61 m2 zahrada, zemědělský půdní fond


zapsané na listu vlastnictví č. 898 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, pro obec Nový Malín, katastrální území Nový Malín.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nový Malín, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.