id. 3/8 jiných staveb - vinných sklepů + vinic + orné půdy v Jaroslavicích, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 14442/22-MB
Nejnižší podání 153.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 17

Nejvyšší podání

86c2f6e0
313.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
86c2f6e0 313.333 Kč 7.9.2023 10:44:12.009984
5d92b70b 303.333 Kč 7.9.2023 10:43:56.101482
86c2f6e0 293.333 Kč 7.9.2023 10:39:20.592103
5d92b70b 283.333 Kč 7.9.2023 10:39:07.104647
86c2f6e0 273.333 Kč 7.9.2023 10:34:16.790712
5d92b70b 263.333 Kč 7.9.2023 10:33:50.615825
86c2f6e0 253.333 Kč 7.9.2023 10:29:31.653152
56b067e3 243.333 Kč 7.9.2023 10:29:12.796101
86c2f6e0 233.333 Kč 7.9.2023 10:26:40.839508
5d92b70b 223.333 Kč 7.9.2023 10:26:20.140084
86c2f6e0 213.333 Kč 7.9.2023 10:06:59.711052
73797fc1 203.333 Kč 7.9.2023 10:05:23.937765
86c2f6e0 193.333 Kč 7.9.2023 10:01:14.286009
ad3a5954 183.333 Kč 7.9.2023 10:01:06.832222
86c2f6e0 173.333 Kč 7.9.2023 10:00:32.873695
ad3a5954 163.333 Kč 7.9.2023 10:00:18.589354
86c2f6e0 153.333 Kč 7.9.2023 10:00:07.426862

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 14442/22-MB
Začátek dražby07.09.2023 10:00
Konec dražby07.09.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání153.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)230.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1444222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou jiné stavby bz čp/če situované v obci Jaroslavice, v její západní části obce, při místní zpevněné komunikaci, pod ulicí Znojemskou, v zástavbě vinných sklepů. Jiné stavby jsou umístěny v mírně svažitém terénu a jsou pravděpodobně využívané jako vinné sklepy se zázemím. V okolí jiných staveb se nacházejí vinné sklepy se zázemím navazující na zastavěnou, residenční část obce, v docházkové vzdálenost se potom nachází centrální část obce se zastávkou autobusu. Dále jsou předmětem ocenění zemědělské pozemky, zahrady a ostatní plochy parc.č. 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1153/2, 1155/2, 1156, 1158/1, 7858, které jsou umístěné nad objekty jiných staveb a také přístupné z horní strany od ulice Znojemské, pozemky jsou oplocené využívané jako zahrada v části s trvalými porosty a vinicí a dále je předmětem ocenění pozemek parc.č. 1345/4 nacházející se severním směrem od centrální části obce ve viniční trati Na Zámku, která je umístěna nad zastavěnou části obce ve směru na místní zámek. Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemky parc.č. 1144, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1153/2, 1155/2, 1156, 1158/1, 1345/4, 7858, součástí pozemku parc.č. 1144 je jiná stavba bez čp/če, součástí pozemku parc.č. 1148 je jiná stavba bez čp/če, vše se všemi součástmi a příslušenstvím.


Popis jiné stavby bez čp/če nacházející se na pozemku parc.č. 1144:

Jedná se o samostatně stojící objekt, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Stavebně konstrukční charakteristika: Základové konstrukce se předpokládají betonové, pravděpodobně s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je tašková, fasáda je vápenná, sokl je upraven, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Okna jsou dřevěná zdvojená v části plastová, dveře jsou pravděpodobně dřevěné, vytápění se předpokládá lokální tuhá paliva, je provedeno napojení pravděpodobně na elektřinu (elektroinstalace je 230/400 V), vodovod, kanalizaci do jímky (funkčností sítí nebyla ověřena). Vnitřní hygienické vybavení a ostatní vybavení se předpokládá ve standardním provedení.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací pochází objekt ze 70.-tých až 80.tých let minulého století, objekt je v původním stavu s drobnými modernizacemi (provedeno vizuální prohlídkou). Současný stavebně technický stav objektu se jeví jako průměrný (provedeno vizuální prohlídkou).

Příslušenství

Příslušenství objektu nebylo zjištěno.

Popis jiné stavby bez čp/če nacházející se na pozemku parc.č. 1148:

Jedná se o samostatně stojící objekt, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně podsklepený s jedním nadzemním podlažím s pultovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce se předpokládají betonové, pravděpodobně s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, krov je dřevěný, střecha je pultová, krytina je eternitová z vlnovek, fasáda je vápenná, sokl je upraven, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Okna jsou jednoduché, dveře jsou pravděpodobně dřevěné, vytápění je pravděpodobně na tuhá paliva, je provedeno napojení pravděpodobně na elektřinu (elektroinstalace je 230/400 V), vodovod, kanalizaci do jímky (funkčností sítí nebyla ověřena). Vnitřní hygienické vybavení a ostatní vybavení se předpokládá ve standardním provedení.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací pochází objekt ze 50.-tých až 60.tých let minulého století, objekt je v původním stavu s drobnými modernizacemi (provedeno vizuální prohlídkou). Současný stavebně technický stav objektu se jeví jako průměrný (provedeno vizuální prohlídkou).


Příslušenství

Příslušenství objektu nebylo zjištěno.

Popis pozemků

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 420. Pozemek parc.č. 1144 je zastavěn jinou stavbou bez čp/če s menším pozemkem okolo objektu, pozemek parc.č. 1148 je zastavěn jinou stavbou bez čp/če s dvorní části. Objetky jsou umístěny dle platného územního plánu obce v ploše Ovs - plochy občanského vybavení specifické - vinné sklepy a lisovny. Pozemky parc.č. 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1153/2, 1155/2, 1156, 1158/1, 7858 jsou umístěny nad objekty jiných staveb bez čp/če směrem k ulici Znojemské a jsou také přístupné z horní strany od ulice Znojemské, pozemky jsou oplocené využívané jako zahrada v části s trvalými porosty a vinicí. Dále je předmětem ocenění pozemek parc.č. 1345/4 nacházející se severním směrem od centrální části obce ve viniční trati Na Zámku, která je umístěna nad zastavěnou části obce ve směru na místní zámek. Dle platného územního plánu obce jsou pozemky umístěny v ploše P - zemědělské pozemky.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o oplocení a přípojky inženýrských sítí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Náměstí 93, Jaroslavice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.