Družstevní podíl - byt 1+1 v Mostě, okr. Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13226/19- MB
Nejnižší podání 523.450 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

f37a3299
523.450 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f37a3299 523.450 Kč 7.9.2023 11:27:12.439908

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13226/19- MB
Začátek dražby07.09.2023 11:00
Konec dražby07.09.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání523.450 Kč
Výsledná cena (odhadní)785.175 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1322619
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu členských práv a povinností člena členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Krušnohor, Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, IČO: 00043257, s právem užívání družstevního bytu č. 014 v budově č.p. 823, příslušející k části obce Most, na pozemku p.č. 2106/25, zapsané na listu vlastnictví č. 6224, vše v k.ú. Most II, obec Most, okres Most, který se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt jesituován v zastavěné části města, a to na ulici Komořanská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4975/222 a dále přes pozemek p.č. 4975/161, které jsou ve vlastnictví statutárního města Most. Pozemek pod objektem p.č. 4975/13 (LV č. 6224) je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V průběhu životnosti bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová.

Družstevní byt je dispozičně řešen jako 1+1 (pokoj, kuchyně, WC, koupelna, předsíň, komora, sklep) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění bytu je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Dle dostupných informací byly zjištěny tyto výměry podlahových ploch:

Podlahové plochy (PP):

Podlahové plochy - celkem: 32,92 m2

Dle sdělení Stavebního bytového družstva Krušnohor výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 014 k 06/2023 činí 4 825,- Kč.


Cenu družstevního bytu resp. družstevního podílu s právem užívat byt. znalec určil částkou 790.000,- Kč, s tím, že tato cena byla zjištěna porovnávacím způsobem bez zohlednění nesplacené anuity. Dále znalec určil, že výše nesplacené anuity k 06/23 činí částku 4.825,- Kč. Exekutor při určení ceny jiných majetkových práv povinného, tedy členských práv a povinností a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s těmito právy spojenými z uvedeného ocenění vychází. Dále soudní exekutor musel zvážit, jak nesplacená anuita ovlivní cenu draženého podílu. Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 27 Cdo 1173/2022, ze dne 22. 11. 2022, zhodnotil, že odvolací soud postupoval v souladu s judikaturními závěry, vycházel-li ze základní premisy, že vypořádací podíl členky bytového družstva musí být určen s ohledem na skutečnou (tržní) hodnotu jejího družstevního podílu ke dni zániku jejího členství. Na rozdíl od odvolacího soudu však Nejvyšší soud neshledává žádný důvod k tomu, aby od této hodnoty byla odečtena částka odpovídající členkou dosud nesplacenému dalšímu členskému vkladu. Je tomu tak proto, že zánikem členství v bytovém družstvu zaniká též vkladová povinnost člena družstva (ust. § 734 odst. 3 z. o. k.). 

Skutečnost, že členka ke dni zániku svého členství v družstvu svou vkladovou povinnost zcela nesplnila, se projeví právě v samotné skutečné (tržní) hodnotě jejího družstevního podílu ke dni zániku jejího členství.

Tržní hodnotu družstevního podílu odvolací soud zjistil ze „znalecky stanovené ceny vycházející z cen na trhu družstevních podílů bydlících členů družstev a zohledňujících administrativní složitosti získání družstevního bytu do vlastnictví člena družstva“.Odvolací soud přitom (ovšem) pominul, že ceny, z nichž znalkyně ve svém posudku vycházela, se týkají družstevních podílů nezatížených povinností splácet další členský vklad ve splátkách a platit příspěvky do úvěrového fondu potřebné k úhradě nákladů (dosud nesplaceného) úvěru, který si družstvo obstaralo za účelem výstavby bytového domu.

Měla-li by výše vypořádacího podílu členky odpovídat tržní hodnotě družstevního podílu nezatíženého těmito povinnostmi, byla by členka na úkor družstva (a tím i ostatních jeho členů) neodůvodněně zvýhodněna. Pro výši vypořádacího podílu členky je proto rozhodná skutečná hodnota jejího družstevního podílu ke dni zániku členství v družstvu právě s přihlédnutím k tomu, že obsahem tohoto družstevního podílu byla též povinnost splácet další členský vklad ve splátkách a platit pravidelné příspěvky do úvěrového fondu (srov. ust. § 595 odst. 1 z. o. k.).

 Proto soudní exekutor zhodnotil, že od ceny 790.000,- Kč pro určení výsledné ceny odečetl ještě výši nesplacené anuity, neboť maximálně v této hodnotě, resp. části bude nový nabyvatel podílu muset anuitu doplatit. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bylo zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čsl. armády 1766/84, Most, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.