id. 1/12 rodinného domu v Javorníku, okr. Jeseník

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 18900/21- MB
Nejnižší podání 166.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresJeseník
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 18900/21- MB
Začátek dražby19.09.2023 10:30
Konec dražby19.09.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání166.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)249.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1890021
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům (id. 1/12) situovaný v obci Javorník, v katastrálním území Horní Hoštice, které se nachází v oddělené severozápadní části, při místní zpevněné komunikaci. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém terénu se zahradou u domu, kde jsou umístěny drobné vedlejší stavby tvořící doplňkovou funkci k rodinnému domu. Dům je samostatně stojící, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou. V okolí oceňovaných věcí nemovitých se nachází rodinné domy, rekreační objekty, nedaleko Státní hranice s Polskem, zastávka autobusu a ve vzdálenosti cca 5,0 km centrální část Javorníku. Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 101, drobnými vedlejšími stavbami, vše se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 115, parc.č. 277/2.


Popis rodinného domu č.p. 101

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně částečně

podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a půdou pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce se předpokládají smíšené pravděpodobně s částečnou izolací proti zemní vlhkosti,

svislé nosné konstrukce jsou zděné a smíšené, stropy jsou rovné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina

je ve standardním provedení, fasáda je vápenná v části opadaná, sokl je upraven, klempířské konstrukce jsou

pozinkované. Okna jsou dřevěná dvojitá, v části i plastová, dveře jsou pravděpodobně dřevěné, vytápění se

předpokládá ústřední na tuhá paliva či lokální, je provedeno napojení na elektroinstalaci, vodovod a kanalizaci

do jímky, plyn dle informací z Katastru nemovitosti (RUIAN) není zaveden. Vnitřní hygienické vybavení a

ostatní vybavení se předpokládá ve standardním či podstandardním provedení.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací je pravděpodobně původní rodinný dům stáří cca 100 let, rodinný dům je

pravděpodobně po částečných modernizacích v průběhu životnosti. Současný stavebně technický stav objektu

se jeví jako průměrný, odpovídající stáří se zanedbanou údržbu (provedeno vizuální prohlídkou).

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Popis pozemků

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 78. Pozemek parc.č.st. 115 je zastavěn

rodinným domem č.p. 101 s dvorní části, kde jsou umístěny drobné vedlejší stavby tvoří doplňkovou funkci k

rodinnému domu, pozemek parc.č. 277/2 tvoří zahradu převážně na pravé straně objektu. Pozemky jsou mírně

svažité, v části oplocené a možnosti napojení na veškeré inženýrské sítě.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Drobné vedlejší stavby:

Jedná se o drobné vedlejší stavby nacházející se ve dvorní části rodinného domu a užívané společně s

rodinným domem, stavebně technický stav je zhoršený.

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o venkovní schody, oplocení, zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí.

Trvalé porosty:

Součástí pozemků jsou trvalé porosty nacházející se na pozemcích kolem domu.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bylo zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horní Hoštice 101, Javorník - Horní Hoštice, Olomoucký kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.