id. 1/3 pozemku v Brně - Holáskách, okr. Brno - město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 1669/16-MB
Nejnižší podání 11.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

2884fcce
11.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2884fcce 11.000 Kč 19.9.2023 10:14:18.110105

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 1669/16-MB
Začátek dražby19.09.2023 10:00
Konec dražby19.09.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání11.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol166916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražený pozemek (id. 1/3) se nachází v zastavěném území města Brna v katastrálním území Holásky, při ulici V Aleji, u rodinného domu č.p. 183/61. Pozemek je rovinatý, pravidelného tvaru, k datu ocenění využívaný jako veřejné prostranství, část veřejného zpevněného chodníku. Dle platného územního plánu Města Brna se pozemek nachází v ploše komunikací a prostranství místního významu.

Komentář: pozemek je k datu ocenění využíván jako ostatní plocha-ostatní komunikace, veřejný chodník.

Vzhledem k výše uvedenému a umístění pozemku byl oceněn pozemek dle skutečného způsobu využití tedy jako ostatní plocha - ostatní komunikace, chodník.

Příslušenství pozemku

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

viz. dražební vyhláška


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

V Pískách 400/20, Brno - Holásky, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.