parcela č. 3235 (zahrada) v obci Dolní Kounice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 156 EX 787/16-259
Nejnižší podání 793.098 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby156 EX 787/16-259
Začátek dražby19.09.2023 13:00
Konec dražby19.09.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání793.098 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.189.646 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka256752337/0300
Variabilní symbol78716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

- parcela č. 3235 o výměře 2034 m2 – zahrada
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec 582956 Dolní Kounice, katastrální území 629286 Dolní Kounice, na listu vlastnictví č. 2724, se všemi součástmi.


Příslušenství nemovitých věcí: nebylo zjištěno.


Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice,
se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil pohledávku v celkové výši 6.655,00 Kč.
Doloženo PÚNE č.j. 124 EX 12655/17-31 ze dne 19.01.2018. (PM ke dni 06.02.2018). Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 13.04.2023.
Soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora
ve výši 3.500,- Kč + DPH byla zařazena do 4. skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“). Pro pořadí je určující den
zahájení řízení, tj. den 15.12.2017, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna
soudního exekutora ve výši 2.000,- Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. h) OSŘ do 8. skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z
rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je
pohledávka soudního exekutora ve výši 5.500,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. h) OSŘ do 8. skupiny s pořadím dle doručení 13.04.2023 této přihlášky do dražebního
jednání.


2) Mgr. Ing. Jiří Prošek, IČ: 70329277, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město
se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,00 Kč na
základě PÚNE č.j. 134 EX 18694/16-175 ze dne 25.07.2018. (PM ke dni 13.08.2018). Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 25.07.2023. Jedná se o pohledávku 3.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den
20.12.2016, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení.


3) Mgr. Lenka Černošková, IČ: 66243505, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov,
se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, přihlásila pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč. Doloženo
PÚNE č.j. 018 EX 9187/16-50 ze dne 07.08.2018. (PM ke dni 25.08.2018). Požádala o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 27.07.2023. V případě, že z rozdělované podstaty bude
v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i
pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši
4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. d) OSŘ do 4. skupiny (případně do třetí rozvrhové skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. c)
OSŘ v závislosti na datu zahájení exekučního řízení) s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu
exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 05.08.2016, a
pohledávka ve výši 3 000 Kč + DPH = 3.630,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny (případně šesté nebo sedmé
rozvrhové skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. f) resp. g) OSŘ v závislosti na datu zahájení
exekučního řízení) s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu
exekutorovi doručena přihláška pohledávky.
V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené
exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7.865,- Kč byla zařazena v
souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je
rozhodující den 27.07.2023, kdy byla doručena přihláška do dražebního jednání.


4) Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, přihlásila pohledávku ve výši 2.709.359,21 Kč na
základě Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, reg. č.: 3100/148605-01/06/01-001/00/R, ze dne
25.10.2006. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 28.07.2023. Jedná
se o pohledávku 8. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí
pohledávky je den 28.07.2023, kdy byla doručena přihláška do dražebního jednání.


5) JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., IČ: 66253799, soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice,
se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč.
Doloženo PÚNE č.j. 124 EX 4518/16-131 ze dne 06.08.2018. (PM ke dni 18.08.2018). Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 01.08.2023.
Soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora
ve výši 3.500,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4.
skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 21.03.2016, kdy byl soudnímu
exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 3.000,- Kč + DPH, nechť
je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny s pořadím dle data zahájení
řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného
z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudního exekutora ve výši 6.500,- Kč + DPH zařazena v
souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny s pořadím dle doručení 01.08.2023 této
přihlášky do dražebního jednání.


6) O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, přihlásila pohledávku ve výši 25.443,80 Kč.
Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno dne 02.08.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny,
podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 05.08.2016, kdy
byl doručen soudnímu exekutorovi návrh na nařízení exekuce


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hlavní 75/16, Dolní Kounice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.