Dražba rodinného domu Praha - Šeberov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00007/23-006
Nejnižší podání 15.900.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00007/23-006
Začátek dražby03.10.2023 10:00
Konec dražby03.10.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání15.900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.900.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000723
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba byla odročena na 03.10.2023.

Jedná se o dražbu nemovitých věcí a spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech na návrh vlastníka a soby oprávněné disponovat s těmito věcmi: Jaroslav Kovář, U Parku 730, 252 43, Průhonice

 Předmětem dražby jsou:

 1.      Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 393, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Šeberov, a to:

-          pozemek parc. č. 869 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 409 m2,

-   jehož součástí je stavba v části obce šeberov, č.p. 510, rod. dům

-          pozemek parc. č. 870 – zahrada, o výměře 839 m2

 2.      Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 439, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Šeberov, a to:

-          pozemek parc. č. 871 – zahrada, o výměře 489 m2

 

Nemovité věci jsou zatíženy nájemním právem, které prodejem v dražbě nezanikne (viz dražební vyhláška), nájemní právo je sjednáno na dobu neurčitou.


Zároveň byl soudnímu exekutorovi doložen souhlas zástavního věřitele  ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., IČ: 27826597, se sídlem  Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, se zcizením shora uvedených nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu) formou dražby provedené soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, tř. T.G.Masaryka 1108, 738 01 Frýdek – Místek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Nájemní právo pro: Hana Rottová, nar. 13.12.1947, bytem K Šeberovu 510, 149 00 Praha-Šeberov. Na základě listiny – nájemní smlouva ze dne 28.02.2023.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

K Šeberovu 510, Praha-Šeberov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.