Dražba souboru pozemků v obci Stará Huť okres Příbram

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 DDR 15/22-20
Nejnižší podání 400.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby189 DDR 15/22-20
Začátek dražby19.09.2023 10:00
Konec dražby19.09.2023 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání400.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.563.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota55.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol0152022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu souboru pozemků v obci Stará huť okres Příbram. Pozemek p.č. 3/5 a p.č. 12/1 se nacházejí v okrajové části obce. Pozemky jsou součástí výběžku, který zasahuje do Huťského rybníka. Pozemky se využívají jako motokrosová dráha. Pozemek p.č. 611 se nachází mimo zastavěnou část obce, na hranici katastru s obcí Rybníky, u průmyslového areálu. Pozemek p.č. 233/2 se nachází v okrajové části obce, mezi komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje. Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'59.59"N 14°11'38.36"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.