Majetkový podíl ¼ na pozemcích o celkové výměře 38 807 m²

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 230325
Nejnižší podání 2.300.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby230325
Začátek dražby22.11.2023 10:00
Konec dražby22.11.2023 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání2.300.000 Kč
Cena předmětu dražby2.552.270 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol230325
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitosti, pozemkové parcely - zahrady číslo parcelní 423/2, 428/8, 428/9, orná půda číslo parcelní 423/4 a ostatní plocha číslo parcelní 428/6, se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané na LV.č. 783 a pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 398/2, 423/3, 425 a trvalý travní porost číslo parcelní 423/5, se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsané na LV.č. 1229, jsou situovány jihozápadně od intravilánu katastrálního území obce Velká Hleďsebe, v prostoru mezi silničním obchvatem obce vedoucím ve směru Planá - Cheb a intravilánem obce. Orná půda číslo parcelní 389/17, zapsaná na LV.č. 1229, je situována samostatně jihozápadně od intravilánu obce, na samém okraji katastrálního území, sousedící s lesním pozemkem a je užívána ke svému zemědělskému účelu. Přístup na předmětné pozemkové parcely je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Dané území obce, není ke dni ocenění, dle zjištěných informací, možné přímo napojit na inženýrské sítě. Předmětné pozemkové parcely jsou užívány ke dni ohledání k zemědělským účelům. Dané území obce je, dle zjištěných informací, řešeno platným územním plánem obce. Orná půda číslo parcelní 398/2, 425, 423/4 a zahrada číslo parcelní 423/2, jsou vedeny v platném územním plánu obce jako návrh řešeného území pro bydlení vesnického typu (BV). Západní část orné půdy číslo parcelní 398/2, orná půda číslo parcelní 423/3, trvalý travní porost číslo parcelní 423/5, ostatní plocha číslo parcelní 428/6 a zahrady číslo parcelní 428/8 a 428/9, jsou vedeny v platném územním plánu obce, jako plochy smíšené obytné vesnického typu (SV). Orná půda číslo parcelní 389/17 a západní okraj orné půdy číslo parcelní 398/2 o ploše cca 960 m2, jsou vedeny v platném územním plánu obce jako zemědělské plochy a jsou dle zjištěné skutečnosti užívány k zemědělským účelům jako pastviny. Na zahradě číslo parcelní 423/2 se vyskytuje trvalý porost složený z neudržovaných jabloní a švestek. Na orné půdě číslo parcelní 423/3 se vyskytuje porost složený z náletových bříz. Na tomto pozemku je rovněž postavena stavba otevřeného přístřešku z ocelových trubek bez základů a převážně sedlovou střechou z vlnitého plechu, ve velmi špatném technickém i morálním stavu. Na trvalém travním porostu číslo parcelní 423/5 se vyskytuje trvalý porost složený z neudržovaných javorů, olší, třešní, bezu a jabloní. Na tomto pozemku je dále postavena stavba zcela neudržované dřevěné zahrádkářské chaty se sedlovou střechou, která není zapsána do katastru nemovitostí - jedná se tudíž o tzv. „černou stavbu”.


Termín prohlídky

  • Od 01.11.2022 15:00 do 01.11.2023 15:15
  • Od 02.11.2023 10:00 do 02.11.2023 10:15

Sraz zájemců o prohlídku je na parkovišti u restaurace Marion, Plzeňská 8, 353 01 Velká Hleďsebe Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 733 415 413.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Plzeňská 8, Velká Hleďsebe, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.