Pozemek v obci Nezamyslice, okres Prostějov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 9649/19-587
Nejnižší podání 22.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 9649/19-587
Začátek dražby13.10.2023 10:00
Konec dražby13.10.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání22.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)34.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol964919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek v obci Nezamyslice, okres Prostějov, Olomoucký kraj. Pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, nicméně podle provedeného místního šetření se jedná o zahradu navazující na sousední pozemek zahrady parc. č. 820/3 a stavební parcelu č. 242, na které je umístěn rodinný dům č.p. 228. Pozemek je mírně svažitý, zatravněný a jsou zde vzrostlé stromy a keře. Pozemek je oplocený (drátěné pletivo na betonových sloupcích). V současné době je pozemek přístupný přes výše uvedené nemovité věci (s ohledem na oplocení), ale ze dvou stran je rovněž přístupný přes pozemek parc. č. 2099, který je ve vlastnictví Městyse Nezamyslice. Dle územního plánu obce je pozemek umístěn v zastavěném území se způsobem využití plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS). Tyto plochy jsou určené zejména jako zahrady, záhumenky, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené. Hlavním využitím těchto ploch jsou malovýrobně obhospodařované plochy ZPF (zahrady, sady, záhumenky), zajišťující drobnou pěstitelskou činnost, okrasné zahrady, zeleň doprovodná, estetická, ochranná apod., související dopravní a technická infrastruktura (nezbytné obslužné komunikace) a zařízení pro přímou obsluhu území, oplocení, činnosti a stavby související s hlavní funkcí a jejím provozem (např. kůlny na nářadí, skleníky atd.) a technické a provozní zařízení. Podmínečně přípustné využití jsou menší hřiště, bazény, menší vodní plochy s podmínkou využití jako doplňková funkce k funkci hlavní a dále individuální garáže s podmínkou pouze související s navazujícím bydlením. Nezamyslice se nachází cca 20,00 km směrem na jih od města Prostějov. Součástí Nezamyslic je i místní část Těšice. Územím obce prochází dálnice D1 a silnice I/47 v úseku Vyškov-Kroměříž. Dále tudy vedou i silnice III. třídy. Nezamyslice jsou významným železničním uzlem, leží na trati Brno-Přerov a odbočuje zde i trať přes Prostějov do Olomouce. Předmětná nemovitá věc se nachází na okraji zastavěné části obce, v její severní části. Železniční stanice je umístěna naproti předmětné nemovité věci, stejně jako autobusová zastávka. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nezamyslice, Nezamyslice, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.