Dražba stavby bez čp/če, zam. stav., podíl 9/30

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00722/19-291
Nejnižší podání 15.067 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

3b40e7b5
21.067 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3b40e7b5 21.067 Kč 25.10.2023 10:00:42.655981
72f5314d 16.067 Kč 25.10.2023 9:55:56.685940
3b40e7b5 15.067 Kč 25.10.2023 9:30:35.045877

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00722/19-291
Začátek dražby25.10.2023 09:30
Konec dražby25.10.2023 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání15.067 Kč
Výsledná cena (odhadní)22.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0072219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 9/30 na nemovité věci, a to:

- Stavba, bez čp/če, zem. stav., na pozemku parcela č. St. 129/4, LV 1097,

zapsané na listu vlastnictví č. 3128 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Blansko, katastrální území Blansko.

Pozemek parc.č. st. 129/4 je ve vlastnictví třetí osoby, tento není předmětem této dražby.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc se nachází v Jihomoravské kraji, ve městě Blansko, poblíž ul. Komenského, za domem č.p. 47. Přístup k nemovité věci je z pozemku 141/16 ve vlastnictví města Blansko, st. 129/1 a parc.č. 144, které jsou ve vlastnictví třetích osob – není právně ošetřen přístup.

Jedná se o řadovou krajní stavbu (navazuje na rodinný dům č.p. 47). Základy objektu jsou smíšené. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel a kamenné. Střecha je z větší části sedlová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou betonové. Zastavěná plocha činí 78 m2.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°21'36.968"N 16°38'20.879"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.