Dražba rozestavěné stavby dílny, Obec Obecnice

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 21 dnů 13 hodin 36 minut

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00187/23-120
Nejnižší podání 1.628.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00187/23-120
Začátek dražby15.11.2023 09:30
Konec dražby15.11.2023 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.628.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.442.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0018723
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 628, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m². Součástí je stavba: rozestav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 628,

- pozemek parcela č. 323/38, ostatní plocha o výměře 228 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 937 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Obecnice, katastrální území Obecnice.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Příbram, v obci Obecnice, vedle rodinného domu č.p. 120. Vzdálenost k zastávce autobusu „Obecnice“ je cca 600 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 323/8 (pozemek je ve vlastnictví obce Obecnice). V obci Obecnice je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány cca 700 m od obecního úřadu. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Příbrami, ve vzdálenosti cca 7 km od nemovité věci.

Pozemky:

Pozemky jsou ve funkčním celku s rozestavěnou stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rozestavěná stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 338 m².

Stavby:

Rozestavěná stavba, součást pozemku parc.č. st. 628

Jedná se o rozestavěnou stavbu dílny.

Stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy domu jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny plastové. Fasádní omítky chybí. Okna jsou osazena plastová. Vrata jsou dřevěná.

Napojení na inženýrské sítě: nebylo možno ověřit

Zastavěná plocha objektu činí 110 m². Užitnou plochu objektu znalec odhaduje na cca 90 m².

Stavba je k datu ocenění nezkolaudovaná, rozestavěná.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu vstupu, chůze a průchodu; oprávnění pro: Parcela: St. 127/4, Parcela: 323/2, povinnost k: Parcela: 323/38. Na základě listiny – Smlouva (dohoda) o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o vzniku věcného předkupního práva ze dne 11.12.2014 (V-11860/2014-211).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.719950217, 13.94377637

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.