Podíl na pozemcích v k.ú. Morávka, okr. Frýdek-Místek

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX6729/23
Nejnižší podání 291.933 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 18

Nejvyšší podání

8509dba6
444.933 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8509dba6 444.933 Kč 8.11.2023 13:55:53.743301
250e06fc 435.933 Kč 8.11.2023 13:55:37.650140
8509dba6 426.933 Kč 8.11.2023 13:55:30.442055
250e06fc 417.933 Kč 8.11.2023 13:55:07.514961
8509dba6 408.933 Kč 8.11.2023 13:53:34.022588
250e06fc 399.933 Kč 8.11.2023 13:52:05.588697
8509dba6 390.933 Kč 8.11.2023 13:51:59.774864
250e06fc 381.933 Kč 8.11.2023 13:51:24.506398
8509dba6 372.933 Kč 8.11.2023 13:45:34.502955
250e06fc 363.933 Kč 8.11.2023 13:29:54.594632
ea9cec11 354.933 Kč 8.11.2023 13:28:31.309449
250e06fc 345.933 Kč 8.11.2023 13:27:38.911368
ea9cec11 336.933 Kč 8.11.2023 13:25:37.961393
ea9cec11 327.933 Kč 8.11.2023 13:23:46.929248
ea9cec11 318.933 Kč 8.11.2023 13:22:11.857644
250e06fc 309.933 Kč 8.11.2023 13:05:03.672791
ea9cec11 300.933 Kč 8.11.2023 13:03:26.597522
8509dba6 291.933 Kč 8.11.2023 13:00:55.081327

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX6729/23
Začátek dražby08.11.2023 13:00
Konec dražby08.11.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání291.933 Kč
Výsledná cena (odhadní)437.900 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100672923
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 259/1 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. St. 259/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 259/2), pozemku p.č. 1387/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1389/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1389/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1389/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1761/15 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1761/16 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1761/21 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1761/271 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1761/322 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1761/516 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1761/520 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1761/521 - trvalý travní porost a dále pozemku p.č. 1761/522 - ostatní plocha, vše v k.ú. Morávka, obec Morávka, okres Frýdek-Místek. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře bylo při místním šetření zjištěno, že objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 259/2 již neexistuje. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Morávka. Pozemky jsou situovány v rovinném, mírně sklonitém až sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4087/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, dále na pozemku p.č. 4208/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Morávka a na pozemcích p.č. 4208/2 - ostatní plocha a p.č. 1388/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví České republiky, na pozemku p.č. 4208/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (jedná se však po veřejně přístupnou účelovou komunikaci). Dále je k pozemkům přístup po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1761/565 - ostatní plocha a p.č. 1761/35 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví České republiky. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Morávka se nachází elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Morávka (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách: - p.č. St. 259/1 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. St. 259/2 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1387/2 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1389/1 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1389/2 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - na části pozemku (cca 80 m2 ) se nachází část hrací plochy minigolfu ve vlastnictví jiného subjektu. - p.č. 1389/4 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1761/15 - plochy stabilizované „RH - rekreace - hromadné“ - p.č. 1761/16 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1761/21 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1761/271 - část (cca 1.145 m2 ) plochy změn „SV - smíšené obytné - vesnické“ a část cca 5.562 m2 plochy stabilizované „NZ - zemědělské pozemky“ - p.č. 1761/322 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1761/516 - plochy stabilizované „RI - rekreace - rodinné“ - p.č. 1761/520 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru“ - p.č. 1761/521 - plochy změn „SV - smíšené obytné - vesnické“ - p.č. 1761/522 - plochy stabilizované „ZP - zeleně - přírodního charakteru.“ Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

203EX6729/23, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.10.2010, právní účinky vkladu práva ke dni 25.10.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - parcela: St. 1681 - parcela: 1761/412 a vázne na: - parcela: 1761/16 - parcela: 1761/520 - parcela: 1761/522 Věcné břemeno (podle listiny) - uložení vodovodního řádu, užívání, provádění oprav a nezbytné údržby vodovodního řádu a s tím související vstupování v rozsahu dle geometrického plánu č. 4238-126/2015 a věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 7.12.2015, právní účinky vkladu práva ke dni 7.12.2015. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - parcela: St. 1681 - parcela: 1761/412 - parcela: 1761/523 - parcela: 1761/524 a vázne na: - parcela: 1761/271 - parcela: 1761/521 - parcela: 1761/522


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Morávka 599, Morávka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.