ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 00188/17-1154
Nejnižší podání 552.500 Kč
Minimální příhoz 8.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 00188/17-1154
Začátek dražby19.10.2023 11:30
Konec dražby19.10.2023 11:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání552.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.105.000 Kč
Minimální výše příhozu8.000 Kč
Dražební jistota110.500 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110018817
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 4020/30 - ovocný sad,

pozemku p.č. 4020/31 - ovocný sad, pozemku p.č. 4020/32 - ovocný sad, pozemku p.č.

4020/33 - ovocný sad, pozemku p.č. 4021/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4021/10 - ostatní

plocha, pozemku p.č. 4021/11 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4033/32 - zahrada, pozemku p.č.

4033/71 - ovocný sad, pozemku p.č. 4033/74 - ovocný sad, pozemku p.č. 4221/138 - ostatní

plocha, vše v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora.

Pozemek p.č. 4221/138 je situován v okrajové, zastavěné části města Kutná Hora, v jižní

části katastrálního území, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na

pozemcích p.č. 4221/143 - ostatní plocha a p.č. 4221/140 - ostatní plocha, které jsou ve

vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Pozemky p.č. 4020/30, p.č. 4020/31, p.č. 4020/32, p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10,

p.č. 4021/11, p.č. 4033/32, p.č. 4033/71 a p.č. 4033/74 jsou situovány v nezastavěné, odlehlé,

severozápadní části katastrálního území, v převážně mírně sklonitém terénu a tvoří funkční

celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na

části pozemků p.č. 4020/32, p.č. 4020/33, p.č. 4021/7, p.č. 4021/10, p.č. 4021/11, p.č.

4033/32, p.č. 4033/71 a p.č. 4033/74 se nachází náletové dřeviny převážně plevelného a z

menší části ovocného charakteru. Na pozemku p.č. 4020/31 se nachází trvalé porosty vinice

včetně opěrné konstrukce, a to dřevěných sloupků a vodících drátů, kdy stáří je odhadnuto

odborným odhadem zpracovatele.

Dle informací ČSÚ ve městě Kutná Hora se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro,

hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č.

4221/138 se nachází těleso zpevněné komunikace pro automobilovou a přiléhající pěší

dopravu, kdy tato komunikace je silnicí II. třídy č. 126. S ohledem na skutečnost, že

komunikace II. a III. třídy jsou vždy ve vlastnictví kraje, není uvedené těleso komunikace

předmětem ocenění.

Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemků, které jsou tvořeny těmito

venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo s betonovými sloupky (na pozemcích p.č. 4020/30, p.č. 4020/32,

p.č. 4021/7 a p.č. 4021/10)

- oplocení - drátěné poplastované pletivo s betonovými sloupky (na pozemku p.č. 4021/7)


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.