ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/6, obec Rožďalovice, okres Nymburk

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 02634/07-437
Nejnižší podání 28.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 02634/07-437
Začátek dražby19.10.2023 10:00
Konec dražby19.10.2023 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání28.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)42.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110263407
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 nemovité věci - pozemku p.č. 274/1 - orná půda, v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Náměstí 93, Rožďalovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.