parcely č. 505/23, 505/35 a č. 505/40 ostatní plocha v obci Železná Ruda

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 156 EX 1156/16-415
Nejnižší podání 177.305 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

39135281
177.305 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
39135281 177.305 Kč 14.11.2023 13:00:17.460762

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby156 EX 1156/16-415
Začátek dražby14.11.2023 13:00
Konec dražby14.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání177.305 Kč
Výsledná cena (odhadní)354.610 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka256752337/0300
Variabilní symbol115616
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
- parcela č. 505/23 o výměře 141 m2 – ostatní plocha
- parcela č. 505/35 o výměře 136 m2 – ostatní plocha
- parcela č. 505/40 o výměře 141 m2 – ostatní plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec 557528 Železná Ruda, katastrální území 796051 Špičák, na listu vlastnictví č. 933, se všemi součástmi, které tvoří např. na parc. č. 505/23 zarostlé plevelné křoviny, s torzem oplocení ze strojového pletiva na části obvodu a na parc. č. 505/35 trvalý porost - 1 ks břízy, stáří dle odhadu cca 30-40 let.


pozemkové parcely č. parcelní 505/23, 505/35 a 505/40 se všemi součástmi, jsou situovány v západní okrajové části intravilánu katastrálního území Špičák, severně od poblíž procházející železniční trati vedoucí ve směru Špičák - Železná Ruda, poblíž bytového domu č.p. 139, jemuž doplňují jeho užívání.

- parcela č. 505/23 je dle platného územního plánu města součástí ploch vyhrazené zeleně a veřejné zeleně v zastavěném území, se zahradními chatovými objekty za tělesem dráhy po levé straně místní komunikace vedoucí k penzionu Čertova chata poblíž lokality Jiříkův dvůr. Ostatní plocha číslo parcelní 505/23 o výměře 141 m2 je dle ohledání znalcem, ve skutečnosti užívána v jednom celku se zahrádkářskou chatou bez č.p./č.e. postavenou na zastavěné ploše číslo parcelní 373, ve vlastnictví jiných vlastníků. Parcela je ke dni ocenění zcela neudržována, zarostlá plevelnými křovinami, s torzem oplocení ze strojového pletiva na části obvodu.

- parcela č. 505/35 o výměře 136 m2 je dle ohledání znalcem, ve skutečnosti užívána jako nezpevněné parkovací stání pro osobní automobily spoluvlastníků bytového domu č.p. 139. Tato parcela je v ochranném pásmu jižně poblíž přilehlé procházející železniční trati. Na této parcele se nachází trvalý porost - 1 ks břízy, stáří dle odhadu cca 30-40 let.

- parcela č. 505/40 o výměře 141 m2 je dle ohledání znalcem, ve skutečnosti užívána jako veřejně přístupná zatravněná parcela, tvořící na severní části jižní svah navazující jižně na oceňovanou ostatní plochu číslo parcelní 505/23. Parcela je ke dni ocenění užívána společně s bytovým domem č.p. 139 a jeho okolním nezpevněným prostranstvím.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů již bylo rozhodnuto v prvním kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Špičák 139, Železná Ruda - Špičák, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.