ideální podíl o vel. 1/8 parcely v obci Olešník - Dobrovolná dražba

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 DD 2/23-11
Nejnižší podání 11.733 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 DD 2/23-11
Začátek dražby22.11.2023 11:00
Konec dražby22.11.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání11.733 Kč
Výsledná cena (odhadní)17.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5163642/0800
Variabilní symbol77777223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

spoluvlastnický podíl ve výši jedné neoddělené osminy (1/8)

  1. - parcela č. 508/45 o výměře 640 m2 - orná půda

    - parcela č. 515/8 o výměře 154 m2 - vodní plocha

    vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro obec 544892 Olešník, katastrální území 710491 Olešník, na listu vlastnictví č. 81, se všemi součástmi.


Příslušenství nemovitých věcí: nebylo nezjištěno.


Prohlídka: s draženými nemovitými věcmi se každý může seznámit individuálně.


Bližší informace lze získat na tel. 910 803 228, Mgr. Jiří Ornst, nebo e-mail: ornst@exekutori.com.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Olešník 15, Olešník, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.