ideální podíl o vel. 1/4 lesní pozemky v obci Zahájí - Dobrovolná dražba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 DD 2/23-14
Nejnižší podání 7.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 10

Nejvyšší podání

e80cf6e2
17.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e80cf6e2 17.667 Kč 22.11.2023 13:24:41.913559
45d1ee22 15.667 Kč 22.11.2023 13:20:06.492343
e80cf6e2 14.667 Kč 22.11.2023 13:19:43.628008
45d1ee22 13.667 Kč 22.11.2023 13:18:59.731064
e80cf6e2 12.667 Kč 22.11.2023 13:18:01.389434
45d1ee22 11.667 Kč 22.11.2023 13:16:38.860778
e80cf6e2 10.667 Kč 22.11.2023 13:09:33.987394
45d1ee22 9.667 Kč 22.11.2023 13:04:13.132515
e80cf6e2 8.667 Kč 22.11.2023 13:03:30.045455
45d1ee22 7.667 Kč 22.11.2023 13:01:39.560523

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby121 DD 2/23-14
Začátek dražby22.11.2023 13:00
Konec dražby22.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání7.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5163642/0800
Variabilní symbol77777223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

  1. spoluvlastnický podíl ve výši jedné neoddělené čtvrtiny (1/4)


  • - parcela č. 1781 o výměře 1986 m2 - lesní pozemek

    - parcela č. 1782 o výměře 893 m2 - lesní pozemek

  1. vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro obec 536016 Zahájí, katastrální území 789755 Zahájí u Hluboké nad Vltavou, na listu vlastnictví č. 98, se všemi součástmi.


Příslušenství nemovitých věcí: nebylo nezjištěno.


Prohlídka: s draženými nemovitými věcmi se každý může seznámit individuálně.


Bližší informace lze získat na tel. 910 803 228, Mgr. Jiří Ornst, nebo e-mail: ornst@exekutori.com.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zahájí 4, Hněvkovice - Zahájí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.