parc. 1223/2 o výměře 1256 m2, zahrada v obci Hostouň, k.ú. Přes

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 5833/12-76
Nejnižší podání 27.634 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 14

Nejvyšší podání

e3e6f973
53.634 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e3e6f973 53.634 Kč 15.11.2023 13:31:26.821436
b69060f4 51.634 Kč 15.11.2023 13:31:04.269620
e3e6f973 49.634 Kč 15.11.2023 13:29:10.213850
eb57fff3 47.634 Kč 15.11.2023 13:28:41.471278
e3e6f973 45.634 Kč 15.11.2023 13:27:44.492803
eb57fff3 43.634 Kč 15.11.2023 13:25:48.307456
e3e6f973 41.634 Kč 15.11.2023 13:21:05.014628
eb57fff3 39.634 Kč 15.11.2023 13:19:07.441899
349bf049 37.634 Kč 15.11.2023 13:17:46.855750
e3e6f973 35.634 Kč 15.11.2023 13:11:26.292193
eb57fff3 33.634 Kč 15.11.2023 13:08:05.409471
349bf049 31.634 Kč 15.11.2023 13:07:02.282498
e3e6f973 29.634 Kč 15.11.2023 13:04:03.976632
eb57fff3 27.634 Kč 15.11.2023 13:02:01.027625

KrajPlzeňský kraj
OkresDomažlice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 5833/12-76
Začátek dražby15.11.2023 13:00
Konec dražby15.11.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání27.634 Kč
Výsledná cena (odhadní)41.450 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6751462/0800
Variabilní symbol583312
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

- parcela č. 1223/2 o výměře 1256 m2 – zahrada

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Domažlice, pro obec 553689 Hostouň, katastrální území 641405 Přes, na listu vlastnictví
č. 135, se všemi součástmi.

Příslušenství nemovité věci: nebylo zjištěno.


Oceňovaná parcela navazuje na zastavěné území obce Sychrov, k.ú. Přes, konkrétně na parcelu p.č.
39 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je objekt rodinné rekreace č.e. 3. K parcele není
zajištěn přístup ani příjezd - pouze přes pozemky jiného vlastníka. Dle platného územního plánu
obce Hostouň je její využití jako zemědělský pozemek. Dle zjištění na místě samém je parcela
porostlá travním porostem.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Plzeň, statutární město, IČ 0075370,
nám. Republiky 1, Plzeň, 306 32, přihlásil pohledávku ve výši 41.000,- Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků č.j. MMP/445423/23 sestaveného ke dni 18.10.2023. Požádal ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 17.10.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.).


2) soudní exekutor JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3,
se sídlem Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku ve výši 7.865,- Kč, doložen příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 091 EX 7588/15-110. Požádala ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 19.10.2023. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 091 EX 7588/15 (Berner spol.s r.o.), aby pohledávka ve výši 4235,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., srozhodným datem zahájení exekuce, tj. 24.7.2015. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 19.10.2023.


3) soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň sever,
se sídlem Divadelní 3a, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 7.865,- Kč, doložen příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 121 EX 3966/15-16. Požádala ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 20.10.2023. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 121 EX 3966/15 (VZP ČR, Regionální pobočka Plzeň), aby pohledávka ve výši 4235,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., srozhodným datem zahájení exekuce, tj. 29.5.2015. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 20.10.2023.


4) soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň sever,
se sídlem Divadelní 3a, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 6.655,- Kč, doložen příkaz k úhradě nákladů exekuce č.j. 121 EX 646/20-16. Požádala ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 20.10.2023. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného v exekuci 121 EX 646/20 (B & BC, a. s.), aby pohledávka ve výši 4235,- Kč představující náklady exekuce vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., srozhodným datem zahájení exekuce, tj. 12.2.2020. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 20.10.2023.


5)Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň město,
Americká 28-30, 303 18 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 66.292,97 Kč na základě výkazu nedoplatků č.j. 44006/210-8013-7.10.2015-1506/444. Požádal ozaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 25.10.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., srozhodným datem 11.1.2016.


6)B & BC, a. s., IČ 64832783,
se sídlem Zbůch, Sokolská 464, 300 22, přihlásil pohledávku ve výši 168.132,54 Kč. Pro pohledávku oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 121 EX 646/20. Požádal ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 30.10.2023. Jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 121 EX 646/20, tj. tj. 12.2.2020.


7)Berner spol.s r.o., IČ 62582771,
se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře, práv.zast. Mgr. Martin Krechler, LL.M., advokát se sídlem Novodvorská 994/138 Braník, 142 00 Praha 4, přihlásil pohledávku ve výši 65.641,95 Kč. Pro pohledávku oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 091 EX 7588/15. Požádal ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 2.11.2023. Jedná se o pohledávky 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 091 EX 7588/15, tj. 24.7.2015.


8)Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni,
se sídlem nám. Českých bratří 8, 303 44 Plzeň, přihlásil svoji pohledávku ve výši 2.190.284,86 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 31.10.2023. Požádal ozaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 3.11.2023. Pohledávka ve výši 2.190.243,86 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 1717725/17/2301-80542-402695, den vzniku zástavního práva 15.9.2017. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 15.9.2017. U ostatních pohledávek se jedná o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky, tj. 3.11.2023.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dobrohostova 110, Hostouň, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.