id. 1/18 pozemků (ostatní plochy, orná půda, ovocný sad) v Liběšicích, okr. Litoměřice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 23356/10-MB
Nejnižší podání 68.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 23356/10-MB
Začátek dražby23.11.2023 10:30
Konec dražby23.11.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání68.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)103.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol2335610
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 293/12 - ostatní plocha, pozemku p.č. 733/22 - chmelnice, pozemku p.č. 733/52 - orná půda, pozemku p.č. 1008/43 - orná půda, pozemku p.č. 1008/88 - ovocný sad a pozemku p.č. 1170 - ostatní plocha, vše v k.ú. Soběnice, obec Liběšice, okres Litoměřice.

Dle místního šetření a dle informací ČSÚ se v obci Liběšice nachází tyto IS: obecní vodovod, elektro, hloubková kanalizace a elektro.

Pozemky p.č. 293/12 a p.č. 1170 se nachází v okrajové zastavěné části obce, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 293/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn. Dle platného územního plánu obce Liběšice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách stávajících: „ZS - plochy výroby a skladování - plochy zemědělských staveb.“ Na pozemcích se nachází zpevněné betonové plochy.

Pozemky p.č. 733/22 a p.č. 733/52 se nachází v odlehlé jižní části katastrálního území v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1106/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále přes nezpevněné pozemky. Dle platného územního plánu obce Liběšice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách stávajících: „SA - plochy zemědělské - sady.“ Dle místního šetření na pozemku p.č. 733/22 nachází porosty chmelnice.

Pozemek p.č. 733/52 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1008/43 a p.č. 1008/88 se nachází v odlehlé jihozápadní části katastrálního území v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1097 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, a dále přes pozemek p.č. 1008/94 - ovocný sad, který je ve vlastnictví: Obec Liběšice, č.p. 6, 411 46 Liběšice. Dle platného územního plánu obce Liběšice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách stávajících: „SA - plochy zemědělské - sady.“ Dle místního šetření na pozemku p.č. 1008/88 nachází ovocný sad. Pozemek p.č. 1008/43 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, IC 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, sp. zn. 134 EX 10430/17, oprávněný Heineken Česká republika, a.s., ve výši 7.925,50 Kč, žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 16.08.2017, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení.

 

Přihláška č.l. 205 doručena dne 18.10.2023.

 

2/ Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany, sp. zn. 220 EX 173/11, oprávněný Generali Česká pojišťovna, a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 4.235,- Kč (včetně DPH) byla zařazena v pořadí přihlášky oprávněného dle ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení exekučního řízení, tj. den 11.1.2011, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 2.420,- Kč (včetně DPH), nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce).

 

Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudního exekutora ve výši 7.865,- Kč (včetně DPH) zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 208 doručena dne 18.10.2023.

 

3/ Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín, sp. zn. 144 EX 14867/11-, oprávněný Generali Česká pojišťovna a.s., ve výši 4.840,- Kč

 

Pohledávka soudního exekutora náleží podle ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do IV. skupiny, neboť je zajištěna zástavním právem na základě exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva č.j. 144 EX 14867/11-18, který byl doručen na katastrální úřad dne 09.01.2012.

 

V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, je pro pořadí pohledávky představující náhradu hotových výdajů ve výši 3.500,- Kč + DPH = 4.235,- Kč rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na exekuci z přerušené exekuce, tedy den 07.10.2011, a pro pořadí pohledávky představující odměnu soudního exekutora ve výši 3.000,- Kč + DPH = 3.630,- Kč je rozhodující den, kdy byl výše uvedený exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva doručen na katastrální úřad.

 

Pro případ, že by z rozdělované podstaty nebyla uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, je pro pořadí pohledávky ve výši 4.840,- Kč rozhodující den, kdy byl výše uvedený exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva doručen na katastrální úřad.

 

Přihláška č.l. 214 doručena dne 18.10.2023.

 

4/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, v celkové výši 82.951,43 Kč

 

Žádáme, aby naše pohledávky byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím pohledávky dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř. odkazujeme na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně den, kdy došel exekuční návrh soudnímu exekutorovi, který v rámci exekuce vydal exekuční příkaz na prodej předmětné nemovitosti, což dokládáme kopií usnesení č.j. 112 EX 1805/22-22 ze dne 30.08.2022 pro pohledávku ve výši 82.951,43 Kč, vydaný Exekutorským úřadem v Děčíně a dále návrhem na exekuci doručeného dne 03.08.2022.

 

Přihláška č.l. 223 doručena dne 19.10.2023.

 

5 /JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, IČ: 72073462, sp. zn. 149 EX 3923/12, oprávněný PRAFIS a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 149 EX 3923/12 (oprávněný: PRAFIS a.s., se sídlem Spálená 96/27, Praha, IČ: 25118986, práv. zast. advokátem JUDr. Monika Kotíková, advokátka, se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 66224896) soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 4.235,- Kč vč. DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 02.07.2012, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč vč. DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení přerušené exekuce, tj. ke dni 02.07.2012.

 

Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka dalšího věřitele (soudního exekutora) ve výši 7.865,- Kč vč. DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.do osmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 227 doručena dne 20.10.2023.

 

6/ JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, IČ: 72073462, sp. zn. 149 EX 10598/15, oprávněný ČR - Okresní soud v Litoměřicích, ve výši 1.757,- Kč

 

Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 149 EX 10598/15 (oprávněný: ČR - Okresní soud v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 525/12, Litoměřice, IČ: 00024872) soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 4.235,- Kč vč. DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 14.10.2015, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč vč. DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení přerušené exekuce, tj. ke dni 14.10.2015.

 

Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka dalšího věřitele (soudního exekutora) ve výši 1.757,- Kč vč. DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.do osmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 231 doručena dne 20.10.2023.

 

7/ JET Money s.r.o., IČ: 258 58 246, se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, ve výši:

·         Částka ve výši 18 720,00 Kč

         Úrok z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 18 720,00 Kč od 29. 06. 2014 do zaplacení, tj. ke dni 23. 11. 2023 částka ve výši 14 181,94 Kč

         Smluvní pokuta ve výši 12 103,00 Kč

         Náklady řízení ve výši 6 767,20 Kč

 

Ke dni dražebního jednání, tj. ke dni 23. 11. 2023, bude pohledávka činit celkem 51 772,14 Kč.

 

Skupina pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 1, písm. d)

 

Pořadí pohledávky:

podle ust. § 337c zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů, odst. 5, písm. a)

 

Exekuční návrh byl pověřenému soudnímu exekutorovi doručen dne 29. 03. 2018.

 

Přihláška č.l. 237 doručena dne 23.10.2023.

 

8/ soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad v Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, sp. zn. 124 EX 1809/23, oprávněný Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ve výši 6.655,- Kč

 

Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 124 EX 1809/23, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 11.04.2023, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh. Odměna soudního exekutora ve výši 2.000,- Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce).

 

Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudního exekutora ve výši 5.500,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 243 doručena dne 25.10.2023.

 

9/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši:

 

-       částka ve výši 14.239,00 Kč

-       kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 6.190,02 Kč

-       kapitalizovaný úrok ve výši 14.369,94 Kč

-       zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 8.289,00 Kč od 07.09.2023 do

-       23.11.2023 ve výši 144,57 Kč

-       úrok ve výši 19,98 % ročně z částky 8.289,00 Kč od 07.09.2023 do 23.11.2023 ve

-       výši 358,83 Kč

-       náklady předcházejícího řízení ve výši 8.260,00 Kč,

-       náklady oprávněného ve výši 1.876,00 Kč.

 

Celkem tedy 45.438,36 Kč.

 

Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce.

 

Rozhodné datum zahájení exekuce dne 08.11.2019.

 

Přihláška č.l. 245 doručena dne 01.11.2023.

 

10/ ČR - Okresní soud v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 525/12, Litoměřice, IČ: 00024872, ve výši 21.110,- Kč

 

Údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří:

pohledávka patří do skupiny 7 podle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.

 

Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky:

datum doručení přihlášky pohledávky

 

Přihláška č.l. 260 doručena dne 03.11.2023.

 

11/ Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 15000, Praha 8, IČ 63998530, zast. JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát, ve výši 826.414,22 Kč:

 

-       jistina ve výši 619.560,- Kč,

-       úrok z prodlení ve výši 121.196,12 Kč

-       náhrada nákladů nalézacího řízení ve výši 65.003,40 Kč,

-       náklady oprávněného ve výši 20.654,70 Kč

 

Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce.

 

Rozhodné datum zahájení exekuce dne 11.04.2023, pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem ze dne 03.05.2023.

 

Přihláška č.l. 268 doručena dne 10.11.2023.

 

12/ Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, právně zastoupen: JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, ve výši:

 

-       částka ve výši 5.080,00 Kč,

-       úrok z prodlení ve výši 7,00 % ročně z částky 396,00 Kč od 15.09.2009

-       do 23.11.2023 ve výši 399,09 Kč,

-       úrok z prodlení ve výši 7,00 % ročně z částky 2.202,00 Kč od 13.08.2009

-       do 23.11.2023 ve výši 2.201,40 Kč,

-       úrok z prodlení ve výši 7,00 % ročně z částky 2.482,00 Kč od 14.07.2009

-       do 23.11.2023 ve výši 2.495,67 Kč a

-       náklady oprávněného ve výši 1.754,50 Kč.

 

Celkem tedy 11.930,66 Kč.

 

 

Na základě ust. § 336f občanského soudního řádu tímto věřitel sděluje, že přihlášená pohledávka patří do čtvrté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu jako pohledávka oprávněného z přerušené exekuce.

 

Rozhodné datum zahájení exekuce dne 13.05.2020.

 

Přihláška č.l. 270 doručena dne 20.11.2023.

 

13/ Heineken Česká republika a.s., IČ 451 48 066, se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, pr. zast. Mgr. Petrem Kupským, advokátem, ve výši:

 

-       jistiny 532.693,- Kč,

-       úroků ve výši 6% p.a. z částky 532.693,- Kč od 5.3.2014 do zaplacení, v celkové výši 310.946,77 Kč ke dni dražby (úroky z prodlení za poslední 3 roky činí 95.972,31 Kč),

-       směnečné odměny ve výši 1.775,- Kč,

-       nákladů nalézacího řízení ve výši 66.145,80 Kč,

-       náhrady nákladů exekučního řízení 13.382,60 Kč.

 

Celková výše pohledávky Věřitele činí ke dni dražby 924.943,17 Kč (s úroky za poslední 3 roky pak 709.968,71 Kč).

 

Pohledávka Věřitele, nechť je zařazena do čtvrté skupiny dle ust. § 337c odst. 1. písm. d) o.s.ř. Pro pořadí pohledávky je rozhodující den 16.8.2017, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh věřitele.

 

Přihláška č.l. 281 doručena dne 20.11.2023.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Liběšice 3, Liběšice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.