OPAKOVANÁ DRAŽBA pozemky v obci Dyjákovičky, okres Znojmo

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16225/16-MB
Nejnižší podání 110.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16225/16-MB
Začátek dražby23.11.2023 11:00
Konec dražby23.11.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání110.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)220.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1622516
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Obec Dyjákovičky, ve kterém se nachází dražené pozemky leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, jižním směrem od okresního města, na hranici s Rakouskem. Pozemky jsou umístěny v oblasti vinných sklepů, která je umístěna v jižní oddělené části obce, využívané jako zatravněné pozemky a zarostlé pozemky trvalými porosty, bez napojení na inženýrské sítě. Věci nemovité jsou tedy tvořeny pozemky parc.č. 683, 684, 685.

Pozemky se nacházejí se v oddělené části obce, jižním směrem od zastavěné části v lokalitě vinných sklepů. Pozemky jsou rovinaté, v části zarostlé trvalými porosty. Dle platného územního plánu obce jsou pozemky umístěny v ploše RX - plochy specifické rekreace - vinné sklepy.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IC 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, s pohledávkou ve výši

 

-       7.865,- Kč, kdy věřitel žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního rádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 16.03.2017, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení. (134 EX 03162/17)

 

-       6.655,- Kč, kdy věřitel žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního rádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 26.11.2018, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení. (134 EX 11140/18)

2/ Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 47116617, práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, se sídlem Bartákova 1107/40, Praha 4, 149 00, s pohledávkou ve výši 0,- Kč s příslušenstvím, celkem 14.862,97 Kč, kdy věřitel žádá uspokojení ve smyslu § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kdy rozhodným datem je den doručení exekučního návrhu, v tomto případě tedy 16. března 2017.

3/ SDRP s.r.o., se sídlem V Holešovičkách 1579/24, PSČ: 180 00 Praha, IČ: 24269441, práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Novák, se sídlem Bartákova 1107/40, Praha 4, 140 00, s pohledávkou ve výši 1.571,- Kč s příslušenstvím, celkem 13.454,22 Kč, kdy vřitel žádá uspokojení ve smyslu § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kdy rozhodným datem je den doručení exekučního návrhu, v tomto případě tedy 2. dubna 2008.

4/ Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy, IČ: 43876439 s pohledávkou ve výši 6.655,- Kč, kdy dle tvrzení věřitele pohledávka patří do šesté skupiny dle data doručení přihlášky. (040 EX 3552/19)

5/ JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 65402367, s pohledávkou ve výši 7.865,- Kč, kdy v případě že bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,- Kč + 21% DPH ve výši 735,- Kč = 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce, tedy den 03.01.2012 a pohledávka ve výši 3.000,- Kč + 21% DPH ve výši 630,- Kč = 3.630,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na nařízení exekuce z přerušené exekuce. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7.865,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání. (150 EX 5/12)

6/ Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov, se sídlem Pražská 2462, 393 01 Pelhřimov, s pohledávkou ve výši 28.589,- Kč, kdy dle tvrzení věřitele pohledávka patří do skupiny d) s pořadím ke dni 07.03.2018.

7/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED, adresa pro doručování: Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, s pohledávkou ve výši 500,- Kč, kdy věřitel navrhuje uspokojení pohledávky v šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky.

8/ Finanční úřad pro Kraj Vysočina, se sídlem Tolstého 2, 586 01 JIHLAVA, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Pelřimově, příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov, s pohledávkou ve výši

 

-       17.723,72 Kč, kdy věřitel navrhuje uspokojení pohledávky ve čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 14.06.2018

 

-       130.745,- Kč, kdy věřitel navrhuje uspokojení pohledávky ve čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 11.10.2021

9/ Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, s pohledávkou ve výši 17.209,- Kč, kdy věřitel navrhuje Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen zákon „č. 119/2001 Sb.“ a s rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky č. j. 20 Cdo 3121/2011 ze dne 17. 7. 2012 v plné výši uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235, - Kč byla zařazena v pořadí přihlášky oprávněného do třetí skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky v rámci této skupiny je rozhodné datum zahájení exekučního řízení 02.01.2008 ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř. Pohledávka odměny soudního exekutora, nechť je zařazena do sedmé skupiny ve smyslu § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. Pro pořadí této pohledávky je v rámci této skupiny rozhodné datum, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi, ve smyslu § 337c odst. 5 písm. c) o.s.ř. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor v takovém případě žádá, aby pohledávka byla zařazena do sedmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. g) o.s.ř. s tím, že pro pořadí pohledávky ve skupině je rozhodný den doručení přihlášky pohledávky. (132 EX 32807/09)

10/  Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem 750 02 Přerov, Komenského 38, s pohledávkou ve výši

 

-       8.531,- Kč, kdy věřitel žádá uspokojení své pohledávky na hotových nákladech exekuce ve výši 4.901,- Kč v III. rozvrhové skupině (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití návrhu na nařízení exekuce oprávněného 12.7.2010. Odměna soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč nechť je zařazena do VII. skupiny (respektive VIII. skupiny dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni doručení této přihlášky pohledávky.  Nebyl-li oprávněný z této přerušené exekuce uspokojen v plném rozsahu, nechť je pohledávka soudního exekutora na nákladech exekuce 3.630,- Kč dle doloženého příkazu k úhradě nákladů exekuce zařazena do VII. (respektive VIII. skupiny dle novely č. 291/2017 Sb). jako pohledávka ostatní s pořadím ke dni doručení přihlášky pohledávky. (203 EX 2614/10)

 

-       6.655,- Kč, kdy věřitel žádá uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 10.3.2020. Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.235,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky. (203 EX 07393/20)

11/ Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, s pohledávkou ve výši 723.635,57 Kč s příslušenstvím, celkem 758.105,26 Kč, kdy dle tvrzení věřitele pohledávka patří podle ust. § 14, 15 zákona č. 119/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do skupiny jako pohledávka oprávněného, přičemž pro pořadí pohledávky je rozhodné datum 24.11.2020 jakožto den, kdy bylo proti povinnému zahájeno exekuční řízení.

12/ ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 150 25 Praha 5, IČO: 63998980, práv. zast. JUDr. Pavlínou Fojtíkovou, Ph.D., advokátem ev.č. ČAK 08534 se sídlem Pobočná 1395/1, 141 00 Praha 4, s pohledávkou ve výši 39.773,- Kč s příslušenstvím, celkem 363.968,91 Kč, kdy dle tvrzení věřitele pohledávka patří do čtvrté skupiny podle § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ, neboť se jedná o pohledávku patřící do skupiny pohledávek oprávněného, pohledávky toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, a pohledávky zajištěné zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, s pořadím ke dni podání návrhu na nařízení exekuce, tj. dnem 8.6.2009.

13/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, s pohledávkou ve výši 24.779,04 Kč, kdy věřitel žádá uspokojení v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. f) a § 337c odst. 5 písm. c) občanského soudního řádu v platném znění, s pořadím ke dni doručení přihlášky.

14/ Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ 45272956, pr. zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem a společníkem advokátní kanceláře JGK advokáti v. o. s., se sídlem 28. října 438/219, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, s pohledávkou ve výši 8.563,- Kč s příslušenstvím, kdy věřitel žádá o zařazení pohledávky do skupiny dle § 337c odst. 1 písm. d) o. s. ř. (pohledávka toho, kdo do řízení vstoupil jako další oprávněný). Pořadí ve skupině dle § 337c odst. 5 o. s. ř. nechť se řídí datem 24.3.2020, tedy dnem, kdy bylo vydáno pověření k provedení exekuce.

15/ Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ 45272956, pr. zast.  Mgr. Josefem Veverkou, advokátem,  Janáčkovo Nábřeží 7, 150 00 Praha, s pohledávkou ve výši 2.801,- Kč s příslušenstvím, celkem 15.480,- Kč, kdy věřitel žádá o zařazení pohledávky podle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. do 3 skupiny, s pořadím, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného z přerušené exekuce.

16/ Město Humpolec, se sídlem Horní náměstí č. 300, 396 22 Humpolec, IČ 0248266, pr. zast. JUDr. Janou Fojtovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu v Pelhřimově, se sídlem Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov s pohledávkou ve výši 5.940,- Kč, kdy dle tvrzení věřitele pohledávka náleží do III. skupiny podle ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. jako pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný z přerušené exekuce. Rozhodným dnem je den podání návrhu na nařízení exekuce sp.zn. 049 EX 00265/15, tj. 10. 6. 2015.

17/ JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Pelhřimov, se sídlem Pražská 1948, 393 01 Pelhřimov s pohledávkou ve výši 7.865,- Kč, kdy věřitel žádá v případě, že bude v plné výši uspokojena i ppohledávka oprávněného z přerušené exekuce, aby pohledávka ve výši 3 500,00 Kč + DPH = 4 235,00 Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 10. 6. 2015, a pohledávka ve výši 3 000,00 Kč + DPH = 3 630,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. (ostatní pohledávky) do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tj. den 10. 6. 2015. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6 500 Kč + DPH = 7 865,00 Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. (ostatní pohledávky) do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do exekučního řízení sp.zn. 137 EX 16225/16. (049 EX 00265/15).Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dyjákovičky, Obec, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.