Pozemek v Borovanech vč. garáže, okr. České Budějovice

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 20313/22 - MB
Nejnižší podání 316.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 20313/22 - MB
Začátek dražby11.01.2024 10:30
Konec dražby11.01.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání316.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)475.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol2031322
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1840/135 - ostatní plocha o výměře 21 m2 , v k.ú. Borovany, obec Borovany, okres České Budějovice.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. 1840/135 je situován objekt, který není předmětem evidence katastru nemovitostí a z pohledu ocenění splňuje charakter garáže.

Dne 21.5.1995 bylo Městským úřadem Borovany, stavební úřad vydáno STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu: Garáže Borovany - II. etapa - ul. Budějovická. Dne 18.9.1997 bylo Městským úřadem Borovany, stavební úřad vydáno KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ, ve kterém povoluje užívání stavby - ŘADOVÁ GARÁŽ na pozemku p.č. St. 1047 k.ú. Borovany.

Dne 18.9.1997 bylo Městským úřadem Borovany, stavební úřad vydáno ROZHODNUTÍ o určení evidenčního čísla.

Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části města Borovany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1865/30 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 1840/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Borovany.

Dle informací ČSÚ ve městě Borovany se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bylo zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žižkovo nám. 1, Borovany, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.