Dražba pozemků zařazených v plochách hromadného bydlení - Valašské Meziříčí, výměra 435 m²

Do začátku dražby zbývá: 2 měsíce 1 den 8 hodin 11 minut 9 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00006/23-011
Nejnižší podání 2.300.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00006/23-011
Začátek dražby31.01.2024 10:00
Konec dražby31.01.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání2.300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.850.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000623
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Tore Simius s.r.o., IČ: 17277795, se sídlem Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 1381/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m². Součástí je stavba: Součástí je stavba: Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st.,

- pozemek parcela č. 966/28, ostatní plocha o výměře 36 m²,

- pozemek parcela č. 966/29, ostatní plocha o výměře 123 m²,

- pozemek parcela č. 966/98, ostatní plocha o výměře 112 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1356 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Valašské Meziříčí, katastrální území Krásno nad Bečvou.

Soudní exekutor upozorňuje, že budova Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st., jež je zapsána na shora uvedeném listu vlastnictví, byla odstraněna, přičemž na pozemku parcela č. St. 138/1 se v současné době nenachází žádná stavba.


Popis dražených nemovitých věcí:

Jedná se o soubor pozemků s celkovou plochou 435 m².

Pozemek jsou dle Územního plánu obce zařazeny v plochách hromadného bydlení (BH).

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH

Hlavní využití

- bydlení hromadné v bytových domech

Přípustné využití

- veřejná prostranství

- občanská vybavenost sloužící především obyvatelům obytných zón

- služby nevýrobní

- související technická infrastruktura

- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická

- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- bydlení individuální v rodinných domech

- rodinná rekreace

- průmyslová výroba

- zemědělská výroba

- služby výrobní a opravárenské

- občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1 000 m².

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.475013114, 17.972466362

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.