Spoluvlastnický podíl 1/2 k rodinnému domu vč. příslušných podílů k vedlejším stavbám a pozemkům v obci Staňkovice, okres Louny

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 DD 1/23-36
Nejnižší podání 854.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby204 DD 1/23-36
Začátek dražby24.01.2024 10:00
Konec dražby24.01.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání854.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.280.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1232
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 k rodinnému domu vč. příslušných podílů k vedlejším stavbám a pozemkům v obci Staňkovice, okres Louny. Obec Staňkovice se nachází na severovýchodní hranici s Žatcem. Dům č.p. 44 je situován na jižním okraji obce, napravo od místní komunikace, v ulici Postoloprtská. Dům je postaven na pozemku rovinného charakteru, přičemž přístup k domu, resp. na dvůr, je právě z místní komunikace. Dům stojí v přední části souboru pozemků a na odvrácené straně dvora je postavena stodola (LV č. 566). Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Přízemí bylo využíváno jako restaurace a provozně technické zázemí a patro domu bylo pravděpodobně využíváno k bydlení, popř. k ubytování hostů. Nádvoří, jež je přístupné plechovými vraty, je neudržované a vykazuje nutnost kultivace. Dům je napojen na veřejné energetické sítě v celém rozsahu, lze však předpokládat, že je budova nyní od přípojek odpojena. Součástí nemovité věci je navazující pozemek tzv. ostatní/manipulační plochy, který je přístupný průjezdem skrze stodolu. Dále by se zde měla nacházet i další vedlejší stavba, postavená na pozemku parc. St. č. 291 (LV č. 264), která však byla dle zjištění znalce pravděpodobně odstraněna. Pozemek, na kterém tato odstraněná stavba stála, tak nadále slouží již jen jako nekultivovaná zahrada. Stodola, postavená na pozemku rovinného charakteru parc. St. č. 78/2 (LV č. 566), je nepodsklepená, zděná a opatřená sedlovou střechou, t.č. nevyužívaná svému účelu. Jedná se o jednopodlažní stavbu klasického stylu, dříve využívanou pro uskladnění zemědělských produktů, později také pro skladování potřeb zajišťujících provoz budovy č.p. 44. Stodola je nezbytnou nemovitou věcí k zajištění přístupu, resp. vjezdu na pozemek ostatní/manipulační plochy u domu č.p. 44. Stavebně technický stav domu a stodoly je špatný a vykazuje nutnost zásadní rekonstrukce. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Postoloprtská 44, Staňkovice, okres Louny, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.