Dražba rodinného domu, ul. Mařinková 585, 760 01 Zlín - Příluky

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 13 hodin 23 minut 1 sekunda

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00438/23-033
Nejnižší podání 4.993.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00438/23-033
Začátek dražby13.03.2024 09:00
Konec dražby13.03.2024 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání4.993.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.490.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0043823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 1339, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m². Součástí je stavba: Příluky, č.p. 585, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1339,

- pozemek parcela č. 1392/16, zahrada o výměře 766 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 5399 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Příluky u Zlína.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, plyn a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Zlín, ve statutárním městě Zlín, části Příluky, v okrajové části zastavěného území. při ul. Mařinková, cca 950 m od zastávky MHD autobusu „Pančava-Gemini. Okolní zástavbu tvoří objekty novostaveb pro individuální bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1392/3 (ve vlastnictví statutárního města Zlín) a dále přes pozemek parc.č. 1392/27 (ve vlastnictví třetí osoby – ošetřeno věcným břemenem cesty a stezky). Ve statutárním městě Zlín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 5 km od nemovitých věcí.

Pozemky:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím.

Pozemky jsou svažité a nachází se na nich rodinný dům, trvalé porosty a přípojky sítí. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 900 m².

Stavby:

Rodinný dům č.p. 585, součást pozemku parc.č. st. 1339

Stavba je samostatně stojící, s jedním NP pod plochou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je plochá. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení. Okna jsou osazena plastová.

Zastavěná plocha domu činí 134 m². Obestavěný prostor činí 430 m3. Celková užitná plocha domu (dle dálkového náhledu do Katastru nemovitostí) činí 110 m². Stavba je v užívání od roku 2020.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitých věcí: - Věcné břemeno vedení - služebnost inženýrských sítí spočívající ve vedení a údržbě přípojek vodovodního, kanalizačního, elektrického a plynovodního vedení; oprávnění pro: Parcela: St. 1339, Parcela: 1392/16; povinnost k: Parcela: 1392/27, na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.12.2016 (V-14336/2016-705). - Věcné břemeno cesty a stezky - služebnost spočívající v právu chůze a jízdy; oprávnění pro: Parcela: St. 1339, Parcela: 1392/16; povinnost k: Parcela: 1392/27, na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.12.2016 (V-14336/2016-705). Věcná práva zatěžující nemovité věci: - Nezjištěna.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mařinková 585, Zlín - Příluky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.