Dražba rodinného domu na ul. Táborská 3232/68, 615 00 Brno - Židenice

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 14 hodin 11 minut 3 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00341/23-150
Nejnižší podání 5.812.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00341/23-150
Začátek dražby13.03.2024 09:30
Konec dražby13.03.2024 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání5.812.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.718.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol34123
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 3181, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m². Součástí je stavba: Židenice, č.p. 3232, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 3181,

zapsané na listu vlastnictví č. 1313 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Židenice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka elektro, přípojka zemního plynu.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 3232. Jedná se o řadový vnitřní, přízemní, částečně podsklepený dům se šikmou sedlovou střechou a se stavebně upraveným podkrovím. Stavba je zděná, izolace vodorovná a svislá, zateplená fasáda. Dům se nachází na ulici Táborská v brněnské místní části Židenice.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Táborská 3232/68, Brno - Židenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.