Dražba areálu prodejních, administrativních a skladových prostor; ul. Podzámčí 757, 763 61 Napajedla

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00002/23-025
Nejnižší podání 14.900.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00002/23-025
Začátek dražby14.06.2024 10:00
Konec dražby14.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání14.900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)28.915.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540, se sídlem Západní čp. 1448 / čo. 16, 360 01 Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka: D FINANCE a.s., IČ: 26918889, se sídlem Podzámčí čp. 757, 763 61 Napajedla.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1439 m². Součástí je stavba: Napajedla, č.p. 757, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1,

- pozemek parcela č. 207/2, ostatní plocha o výměře 368 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 5893 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Napajedla, katastrální území Napajedla.

Popis dražených nemovitých věcí:

Popis stavby:

Předmětem dražby je areál prodejních, administrativních a skladových prostor. Je tvořen hlavní stavbou – historickou budovou 4podlažních skladu ze 40. let 20. století, nepravidelného půdorysu a objemu. V r. 1996 byl k této skladové budově přistavěn nákladní výtah a přízemní objekt prodejny s integrovaným zázemím pro zaměstnance a administrativní části.

Stavba má 4 (v projektové dokumentaci 1. NP = 1. PP) nadzemní podlaží. V objektu se v části nachází půda a nemá vybudované podkroví.

Objekt je zděné konstrukce – částečně původní zdivo, částečně zdivo z plynosilikátových bloků, základy má železobetonové izolované, stropy jsou železobetonové monolitické, střecha je částečně rovná a částečně valbová, krytina je plechová pozinkovaná, na prodejní části je střecha zelená s vegetací a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny probarvenou omítkou.

Nemovitost slouží k obchodním – prodejním účelům s rozsáhlými skladovacími prostory včetně nákladního výtahu a manipulační rampy.

Okna jsou plastová s dvojsklem a příslušenství oken tvoří vertikální žaluzie v části objektu, mříže ve spodních oknech. V sociálním zařízení pro zaměstnance - se nachází sprchový kout a na toaletě se nachází klasická toaleta, umyvadlo. Interiérové dveře jsou dřevěné plné a kovové a zárubně jsou ocelové, vrata jsou plechová. Osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy, zářivková svítidla.

Další vybavení tvoří anténní rozvody, síťové rozvody, zabezpečovací zařízení, okenní mříže, klimatizační jednotka, nákladní výtah a manipulační rampa.

Do předmětné nemovitosti je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Předmětná nemovitost je napojena na veřejnou kanalizaci. Vytápění nemovitosti je elektřinou – přímotopy, sklady nejsou vytápěny, ohřev vody zajišťuje bojler.

Podlahová plocha dle projektové dokumentace je 1 114,00 m².

Pozemek je oplocený plotem částečně z vlnitého plechu, v přední části drátěným pletivem a částečně dřevěným plotem laťkovým. Dále se zde nachází část historické zídky. Na ploše pozemku parc. č. st. 1 se nachází zpevněná plocha tvořená betonovými panely, tvoří parkovací plochu a příjezd ke skladovacím plochám. Před vstupem do prodejny se dále nachází zámková dlažba šedá.


K draženému objektu byla zpracována projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (ve fotogalerii je zveřejněná vizualizace objektu s přístavbou). Vydražiteli bude předána dokumentace (do dokumentace je možné nahlédnout na prohlídce).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 31.05.2024 11:00 do 31.05.2024 11:10
  • Od 07.06.2024 11:00 do 07.06.2024 11:10
  • Od 12.06.2024 11:00 do 12.06.2024 11:10

Prohlídka dražených nemovitých věcí je taktéž možná individuálně na základě telefonické domluvy.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Podzámčí 757, Napajedla, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.