Podíl na pozemcích v obci Stod, okr. Plzeň - jih

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX33763/18-90
Nejnižší podání 165.333 Kč
Minimální příhoz 9.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX33763/18-90
Začátek dražby10.04.2024 13:00
Konec dražby10.04.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání165.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)248.000 Kč
Minimální výše příhozu9.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103376318
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/45 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1798/78 - orná půda o výměře 66 m2 , pozemku p.č. 1798/79 - orná půda o výměře 2.497 m2 , pozemku p.č. 1798/82 - orná půda o výměře 1.303 m2 , pozemku p.č. 1886/1 - trvalý travní porost o výměře 74 m2 , pozemku p.č. 1889/3 - trvalý travní porost o výměře 706 m2 , pozemku p.č. 1890/2 - trvalý travní porost o výměře 1.173 m2 , pozemku p.č. 1891/2 - trvalý travní porost o výměře 938 m2 , pozemku p.č. 1895/3 - ostatní plocha o výměře 36 m2 , pozemku p.č. 1895/7 - ostatní plocha o výměře 128 m2 , pozemku p.č. 1931/16 - trvalý travní porost o výměře 612 m2 , pozemku p.č. 1931/21 - trvalý travní porost o výměře 50 m2 , pozemku p.č. 1931/25 - trvalý travní porost o výměře 550 m2 , pozemku p.č. 2061/34 - orná půda o výměře 1.897 m2 , pozemku p.č. 2061/37 - orná půda o výměře 1.895 m2 , pozemku p.č. 2061/40 - orná půda o výměře 80 m2 , pozemku p.č. 2146/2 - trvalý travní porost o výměře 6.339 m2 , pozemku p.č. 2147 - trvalý travní porost o výměře 3.147 m2 , pozemku p.č. 2148 - trvalý travní porost o výměře 3.165 m2 , pozemku p.č. 2249/86 - orná půda o výměře 3.628 m2 , pozemku p.č. 2249/140 - trvalý travní porost o výměře 6.497 m2 , pozemku p.č. 2249/143 - trvalý travní porost o výměře 1.634 m2 , pozemku p.č. 2249/144 - trvalý travní porost o výměře 1.960 m2 , pozemku p.č. 2249/145 - trvalý travní porost o výměře 1.986 m2 , pozemku p.č. 2249/146 - trvalý travní porost o výměře 1.061 m2 , pozemku p.č. 2249/147 - trvalý travní porost o výměře 1.160 m2 , pozemku p.č. 2249/148 - trvalý travní porost o výměře 2.271 m2 , pozemku p.č. 2249/149 - trvalý travní porost o výměře 2.300 m2 , pozemku p.č. 2249/150 - trvalý travní porost o výměře 1.630 m2 , pozemku p.č. 2249/151 - trvalý travní porost o výměře 1.710 m2 , pozemku p.č. 2249/152 - trvalý travní porost o výměře 1.630 m2 , pozemku p.č. 2249/153 - trvalý travní porost o výměře 1.031 m2 , pozemku p.č. 2249/154 - trvalý travní porost o výměře 990 m2 , pozemku p.č. 2529/1 - zahrada o výměře 1.005 m 2 , pozemku p.č. 2530/1 - zahrada o výměře 1.637 m2 , pozemku p.č. 2531/1 - trvalý travní porost o výměře 144 m2 , pozemku p.č. 2673 - trvalý travní porost o výměře 3.057 m2 , pozemku p.č. 3876/7 - ostatní plocha o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 3876/11 - ostatní plocha o výměře 46 m2 , vše v k.ú. Stod, obec Stod, okres Plzeň-jih. Pozemky p.č. 1798/78, p.č. 1798/79, p.č. 1798/82, p.č. 1886/1, p.č. 1889/3, p.č. 1890/2, p.č. 1891/2, p.č. 1895/3, p.č. 1895/7, p.č. 1931/16, p.č. 1931/21, p.č. 1931/25, p.č. 3876/7 a p.č. 3876/11 jsou situovány v okrajové části města Stod, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3876/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Stod, nám. ČSA 294, 333 01 Stod. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 2061/34, p.č. 2061/37 a p.č. 2061/40 se nachází v okrajové části zastavěného území města Stod a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 2146/2, p.č. 2147, p.č. 2148, p.č. 2249/140 a p.č. 2249/86 jsou situovány ve východní okrajové části města Stod, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 2249/143, p.č. 2249/144, p.č. 2249/145, p.č. 2249/146, p.č. 2249/147, p.č. 2249/148, p.č. 2249/149, p.č. 2249/150, p.č. 2249/151, p.č. 2249/152, p.č. 2249/153 a p.č. 2249/154 se nachází ve východní okrajové části města Stod, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3866/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Stod, ČSA 294, 333 01 Stod. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází elektrický ohradník na dřevěných sloupcích. Pozemek p.č. 2673 se nachází v okrajové části města Stod a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 2529/1, p.č. 2530/1 a p.č. 2531/1 jsou situovány v okrajové části města Stod, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3878/88 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, na pozemku p.č. 3864/28 - ostatní plocha a po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2536 - ostatní plocha a p.č. 2531/3 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Město Stod, ČSA 294, 333 01 Stod. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle sdělení místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Stod nachází na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.




www.eujicha.cz                                                                                     203EX33763/18-90


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

nám. ČSA 294, Stod, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.